Deklaracja ochrony danych

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem. Ochrona danych jest dla zarządu firmy Kardex Holding AG sprawą o szczególnie istotnym znaczeniu. Korzystanie ze stron internetowych Kardex Holding AG możliwe jest co do zasady bez podawania danych osobowych. Jeżeli jednak dana osoba zechce skorzystać ze szczególnych usług naszego przedsiębiorstwa dostępnych za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może być wymagane. W przypadkach, kiedy przetwarzanie danych jest wymagane, lecz nie wynika z przepisów ustawowych, zawsze zwracamy się o udzielenie nam zgody przez osobę, której dane dotyczą.

 

Przetwarzanie danych osobowych, takich na przykład jak nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz obowiązującymi firmę Kardex Holding AG postanowieniami dotyczącymi ochrony danych, specyficznymi dla danego kraju. W niniejszej deklaracji ochrony danych podajemy do wiadomości publicznej rodzaj, zakres oraz cel zbierania, korzystania i przetwarzania danych osobowych przez nasze przedsiębiorstwo. Deklaracja ta informuje ponadto osoby, których dane dotyczą, o przysługujących im prawach.

Firma Kardex Holding AG jako administrator przetwarzania danych wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia możliwie pełnej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Mimo to transmisje danych z wykorzystaniem internetu mogą zawsze wykazywać pewne luki bezpieczeństwa, co sprawia, że absolutnej ochrony nie da się zagwarantować. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazywać nam swoje dane osobowe także alternatywnymi drogami, na przykład telefonicznie.

1. Definicje pojęć

Deklaracja ochrony danych firmy Kardex Holding AG zawiera pojęcia stosowane przez europejskiego ustawodawcę w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Nasza deklaracja ochrony danych ma być czytelna i zrozumiała zarówno dla ogółu społeczeństwa, jak i dla naszych klientów oraz partnerów handlowych. Aby to zagwarantować, wyjaśniamy na wstępnie używaną przez nas terminologię.

W niniejszej deklaracji ochrony danych stosujemy między innymi następujące pojęcia:

a) Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Za możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną uznaje się osobę, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie przyporządkowania jej do identyfikatora, takiego jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

b) Osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez administratora.

c) Przetwarzanie

Przetwarzanie to każda operacja lub każdy zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

e) Profilowanie

Profilowanie to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny określonych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, aby nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno oraz objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 

g) Administrator lub administrator przetwarzania

Administrator lub administrator przetwarzania to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

h) Podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe na zlecenie administratora.

 

i) Odbiorca

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią, czy nią nie jest. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach określonego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

j) Strona trzecia

Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych na odpowiedzialność administratora lub podmiotu przetwarzającego.

k) Zgoda

Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza każde dobrowolne, dotyczące określonego przypadku, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli, w ramach którego osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub innego wyraźnego działania potwierdzającego, akceptuje przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

2. Nazwa i adres administratora przetwarzania danych

Administratorem w myśl Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, pozostałych ustaw w sprawie ochrony danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także innych postanowień dotyczących prawa ochrony danych jest:

 

Kardex Polska Sp. z o.o.
Rzymowskiego 30
02-697 Warszawa
Phone: +48 22 314 69 59

E-Mail: info.remstar.pl(at)kardex.com

Website: https://www.kardex-remstar.pl/

 

 

 

3. Nazwa i adres podmiotu przetwarzającego

Podmiotem przetwarzającym w imieniu administratora jest:

Kardex Polska Sp. z o.o.
Rzymowskiego 30
02-697 Warszawa
Phone: +48 22 314 69 59

E-Mail: info.remstar.pl(at)kardex.com

Website: https://www.kardex-remstar.pl/

 

Każda osoba, której dane dotyczą, może w sprawie wszelkich pytań i sugestii dotyczących ochrony danych zwracać się bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych.

4. Pliki cookie

Strony internetowe firmy Kardax AG używają plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które instalowane są za pomocą przeglądarki internetowej w systemie komputerowym i tam przechowywane.

Plików cookie używają liczne strony internetowe i serwery. Wiele z nich otrzymuje tzw. ID pliku cookie. ID pliku cookie to jednoznaczny identyfikator tego pliku. Składa się on z ciągu znaków, dzięki którym przeglądarki internetowe i serwery mogą być przyporządkowywane konkretnej przeglądarce internetowej, w której plik cookie został zapisany. Umożliwia to odwiedzanym stronom i serwerom odróżnianie indywidualnej przeglądarki danej osoby od innych przeglądarek internetowych, zawierających inne pliki cookie. Określona przeglądarka internetowa może być poprzez jednoznaczny plik cookie rozpoznana i zidentyfikowana.

Dzięki używaniu plików cookie firma Kardex Holding AG może udostępniać użytkownikom tej strony internetowej przyjazne dla użytkowników usługi, które bez instalowania tych plików nie byłyby możliwe.

Za pomocą plików cookie możemy optymalizować informacje i oferty na naszej stronie internetowej pod kątem użytkownika. Pliki cookie umożliwiają nam, jak zostało to już wspomniane, rozpoznawania użytkowników naszej strony internetowej. Celem rozpoznawania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony. Użytkownik strony internetowej, która używa plików cookie, nie musi na przykład przy każdej wizycie na stronie ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych, ponieważ zostaje to przejęte przez stronę internetową i plik cookie zainstalowany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie w koszyku sklepu internetowego. Dzięki plikowi cookie sklep internetowy zapamiętuje artykuły, które klient włożył do wirtualnego koszyka.

Wstawianie plików cookie przez naszą stronę internetową może zostać w każdej chwili uniemożliwione przez osobę, której dane dotyczą, poprzez odpowiednie ustawienie wykorzystywanej przez nią przeglądarki internetowej, powodujące trwałe zablokowanie wstawiania plików cookie. Pliki cookie, które zostały już zainstalowane, można też w każdej chwili usunąć poprzez przeglądarkę internetową lub inne oprogramowanie. Jest to możliwe we wszystkich powszechnie używanych przeglądarkach internetowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje wstawianie plików cookie do używanej przez siebie przeglądarki, może się okazać, że nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą w pełni dostępne.

5. Rejestrowanie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa Kardex Holding AG rejestruje przy każdym jej uruchomieniu przez osobę, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system szereg ogólnych danych i informacji. Te ogólne dane i informacje zapisywane są w plikach dziennika serwera. Rejestrowane mogą być (1) typy i wersje używanych przeglądarek, (2) system operacyjny stosowany przez system użytkownika, (3) strona internetowa, z której system użytkownika dostaje się na naszą stronę internetową (tzw. adres referujący), (4) podstrony, uruchamiane przez system użytkownika na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu komunikacyjnego sieci (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu użytkownika oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą ochronie przed zagrożeniami w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Przy korzystaniu z tych ogólnych danych firma Kardex Holding AG nie identyfikuje osoby, której dane dotyczą. Informacje te potrzebne są, aby (1) prawidłowo dostarczać treści zawarte na naszej stronie internetowej, (2) optymalizować treści naszej strony oraz reklamę, (3) zagwarantować stałą sprawność naszych systemów informatycznych i techniki naszej strony oraz (4) udostępnić wymagane informacje organom ścigania w przypadku cyberataku. Te anonimowo zbierane dane i informacje są w związku z tym analizowane przez Kardex Holding AG z jednej strony w celach statystycznych, z drugiej strony w celu podniesienia poziomu ochrony i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie, aby koniec końców zapewnić optymalną ochronę przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane plików dziennika serwerów zapisywane są odrębnie od wszystkich danych osobowych podawanych przez osobę, której dane dotyczą.

6. Możliwość kontaktu poprzez stronę internetową

Strona internetowa Kardex Holding AG zawiera na podstawie przepisów ustawowych dane umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem oraz bezpośrednią komunikację z nami, co obejmuje również ogólny adres tak zwanej poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nawiąże kontakt z administratorem przetwarzania danych za pośrednictwem e-maila lub formularza kontaktowego, automatycznie zapisane zostaną dane osobowe przekazane przez tę osobę. Takie dane, przekazywane dobrowolnie administratorowi przez osobę, której dane dotyczą, są zapisywane w celu ich opracowania lub nawiązania kontaktu z daną osobą. Nie dochodzi przy tym do przekazania tych danych osobowych podmiotom trzecim.

7. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator przetwarzania danych przetwarza i przechowuje dane osobowe tylko przez okres, jaki jest wymagany, aby osiągnąć cel ich przechowywania, albo jeżeli zostało to przewidziane przez europejskiego lub innego ustawodawcę w ustawach lub przepisach, którym administrator przetwarzania danych podlega.

Jeżeli cel przechowywania danych zostanie spełniony lub upłynie termin przechowywania danych wyznaczony przez europejskiego lub innego ustawodawcę, wówczas dane osobowe zostaną rutynowo i zgodnie z ustawowymi przepisami zablokowane lub usunięte.

8. Prawa osób, których dane dotyczą

 

a) Prawo do uzyskania potwierdzenia

Każda osoba, której dane dotyczą, ma przyznane jej przez europejski organ ustawodawczy prawo do uzyskania potwierdzenia od administratora przetwarzania o przetwarzaniu danych jej dotyczących. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zechce skorzystać ze swojego prawa do uzyskania potwierdzenia, może się w każdej chwili zwrócić w tej sprawie do pracownika administratora przetwarzania.

b) Prawo do informacji

Każda osoba, której dane dotyczą, ma przyznane jej przez europejski organ ustawodawczy prawo do uzyskania w dowolnym momencie od administratora przetwarzania nieodpłatnej informacji o przechowywaniu dotyczących jej danych osobowych oraz otrzymania kopii tej informacji. Ponadto europejski organ ustawodawczy przyznał osobie, której dane dotyczą, prawo otrzymywania następujących informacji:

cele przetwarzania;

kategorie przetwarzanych danych osobowych;

informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą: wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych;

informacje o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowaniu w myśl art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o logice ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych skutkach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Osoba, której dane dotyczą, ma ponadto prawo do informacji o tym, czy jej dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeżeli ma to miejsce, osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo do informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazywaniem danych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zechce skorzystać ze swojego prawa do informacji, może się w każdej chwili zwrócić w tej sprawie do administratora przetwarzania.

c) Prawo do sprostowania danych

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane jej przez europejski organ ustawodawczy prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osobie, której dane dotyczą, przysługuje ponadto prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – także poprzez przedstawienie oświadczenia uzupełniającego.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zechce skorzystać ze swojego prawa do sprostowania, może się w każdej chwili zwrócić w tej sprawie do pracownika administratora przetwarzania.

d) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane jej przez europejski organ ustawodawczy prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności i pod warunkiem, że przetwarzanie tych danych nie jest niezbędne:

Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

Osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A RODO lub art. 9 ust. 2 lit. A RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 2 RODO.

Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Usunięcie danych osobowych jest wymagane w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

Jeżeli zachodzi jedna z podanych wyżej okoliczności i osoba, której dane dotyczą, życzy sobie, aby jej dane osobowe, przechowywane przez Kardex Holding AG zostały usunięte, wówczas może się ona w dowolnym momencie zwrócić w tej sprawie do pracownika administratora przetwarzania. Pracownik Kardex Holding AG zleci niezwłoczne wykonanie żądania usunięcia danych.

Jeżeli firma Kardex Holding AG upubliczniła dane osobowe, a na mocy art. 17 ust. 1 RODO jako administrator ma obowiązek je usunąć, wówczas – uwzględniając dostępną technologię i koszty realizacji – nasze przedsiębiorstwo podejmie stosowne działania, w tym środki techniczne, aby poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała, aby administratorzy ci usunęli wszelkie linki do tych danych osobowych lub ich kopie czy replikacje, pod warunkiem, że przetwarzanie tych danych nie jest niezbędne. Pracownik Kardex Holding AG zleci w konkretnym przypadku wykonanie koniecznych czynności.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane jej przez europejski organ ustawodawczy prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.

Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie zostało jeszcze ustalone, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli zachodzi jedna z podanych wyżej okoliczności i osoba, której dane dotyczą, żąda ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych, przechowywanych przez Kardex Holding AG, wówczas może się ona w dowolnym momencie zwrócić w tej sprawie do pracownika administratora przetwarzania. Pracownik Kardex Holding AG zleci ograniczenie przetwarzania.

f) Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane jej przez europejski organ ustawodawczy prawo otrzymania danych jej dotyczących, które udostępniła administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma ona ponadto prawo przekazania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu udostępniono te dane osobowe, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. A RODO lub art. 9 ust. 2 lit. A RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Osoba, której dane dotyczą, realizując prawo do przenoszenia danych na mocy art. 20 ust. 1 RODO, ma ponadto prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe i o ile nie zostaną w wyniku tego naruszone prawa i wolności innych osób.

Aby skorzystać z prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie zwrócić się do pracownika Kardex Holding AG.

g) Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane jej przez europejski organ ustawodawczy prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

Kardex Holding AG nie przetwarza danych osobowych w przypadku wyrażenia sprzeciwu, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli Kardex Holding AG przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na cele takiego marketingu. Dotyczy to także profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych przez Kardex Holding AG do celów marketingu bezpośredniego, wówczas Kardex Holding AG zaprzestanie przetwarzania jej danych osobowych do takich celów.

Osoba, której dane dotyczą, ma ponadto prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez Kardex Holding AG danych osobowych dotyczących tej osoby w celu prowadzenia badań naukowych lub historycznych bądź do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, chyba że przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Aby skorzystać z tego prawa osoba, której dane dotyczą, może się zwrócić bezpośrednio do każdego pracownika Kardex Holding AG lub do innego pracownika. Osoba, której dane dotyczą, może w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach łącznie z profilowaniem

Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma przyznane jej przez europejskiego ustawodawcę prawo, aby nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – łącznie z profilowaniem – i która wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, o ile ta decyzja (1) nie jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, albo (2) nie jest dozwolona na podstawie prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega administrator, i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, albo (3) nie opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub (2) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, wówczas Kardex Holding AG wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zechce skorzystać ze swoich praw dotyczących zautomatyzowanego podejmowania decyzji, może się w każdej chwili zwrócić w tej sprawie do pracownika administratora przetwarzania.

i) Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane jej przez europejski organ ustawodawczy prawo wycofania w każdym momencie zgody na przetwarzanie jej danych osobowych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zechce skorzystać ze swojego prawa dotyczącego wycofania swojej zgody, może się w każdej chwili zwrócić w tej sprawie do pracownika administratora przetwarzania.

 

9. Ochrona danych w przypadkach rekrutacji i w procesie rekrutacji

Administrator przetwarzania zbiera i przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia procesu rekrutacji. Przetwarzanie to może się również odbywać drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności przypadku, kiedy osoba ubiegająca się o pracę przekazuje administratorowi przetwarzania dokumenty rekrutacyjne drogą elektroniczną, na przykład przesyłając e-mail lub wypełniając znajdujący się na stronie internetowej elektroniczny formularz. Jeżeli administrator przetwarzania zawrze z osobą ubiegającą się o pracę umowę zatrudnienia, przekazane przy tym dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku zatrudnienia z uwzględnieniem przepisów prawa. Jeżeli administrator przetwarzania nie zawrze z osobą ubiegającą się o pracę umowy zatrudnienia, dokumenty rekrutacyjne zostaną automatycznie usunięte po poinformowaniu tej osoby o decyzji odmownej, o ile nie staną temu na przeszkodzie inne uzasadnione prawnie interesy administratora przetwarzania. Innym uzasadnionym prawnie interesem jest w myśl powyższego na przykład obowiązek udowodnienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie niemieckiej ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

10. Przepisy o ochronie danych dotyczące stosowania i korzystania z AddThis

Administrator przetwarzania zintegrował z tą stroną internetową komponenty przedsiębiorstwa AddThis. AddThis to dostawca tzw. „zakładek” mediów społecznościowych (bookmarking). Usługa ta umożliwia uproszczone wstawianie zakładek stron internetowych za pośrednictwem przycisków. Przesunięcie myszą przez komponent AddThis lub kliknięcie nią powoduje wyświetlenie listy z usługami bookmarkingowymi i sharingowymi. AddThis używany jest na ponad 15 milionach stron internetowych, a jego przyciski zgodnie z danymi operatora wyświetlane są w ciągu roku ponad 20 miliardów razy.

Spółką operacyjną AddThis jest firma AddThis, Inc. 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Vienna, VA 22182, USA.

Każde uruchomienie jednej z poszczególnych stron niniejszej strony internetowej, która jest obsługiwana przez administratora przetwarzania danych i z którą zintegrowany jest komponent AddThis, powoduje, że przeglądarka internetowa systemu informatycznego osoby, której dane dotyczą, automatycznie zleca odpowiedniemu komponentowi AddThis pobranie danych ze strony internetowej www.addthis.com. W ramach tego technicznego procesu AddThis uzyskuje informacje o wizycie i o tym, która konkretna strona naszej strony internetowej używana jest przez system informatyczny, z jakiego korzysta osoba, której dane dotyczą. Ponadto AddThis informowany jest o adresie IP przyznanym przez dostawcę serwisu internetowego (ISP) systemu komputerowego używanego przez osobę, której dane dotyczą, typie przeglądarki, języku przeglądarki, stronie internetowej uruchamianej przed naszą stroną internetową, dacie i godzinie wizyty na naszej stronie. AddThis wykorzystuje te dane w celu tworzenia zanonimizowanych profili użytkowników. Dane i informacje przesłane tą drogą do AddThis umożliwiają przedsiębiorstwu AddThis oraz przedsiębiorstwom z nim związanym, a także ich partnerom kierowanie do odwiedzających strony internetowe administratora przetwarzania reklamy celowanej o spersonalizowanych i dostosowanych do ich zainteresowań treściach.

AddThis wyświetla spersonalizowaną i dostosowaną do zainteresowań reklamę na podstawie jednego ze wstawionych przez przedsiębiorstwo plików cookie. Ten plik cookie analizuje indywidualne zachowanie systemu komputerowego użytkowanego przez osobę, której dane dotyczą, podczas przeglądania internetu. Cookie zapisuje wizyty na stronach internetowych realizowane z tego systemu komputerowego.

Wstawianie plików cookie przez naszą stronę internetową może, jak już zostało to opisane powyżej, zostać w każdej chwili uniemożliwione przez osobę, której dane dotyczą, poprzez odpowiednie ustawienie wykorzystywanej przez nią przeglądarki internetowej, powodujące trwałe zablokowanie wstawiania plików cookie. Tego rodzaju ustawienie przeglądarki internetowej używanej przez osobę, której dane dotyczą, uniemożliwi AddThis wstawienie pliku cookie do systemu informatycznego tej osoby. Pliki cookie, które zostały już wstawione przez AddThis, można też w każdej chwili usunąć poprzez przeglądarkę internetową lub inne oprogramowanie.

Osoba, której dane dotyczą, ma ponadto możliwość trwałego sprzeciwienia się przetwarzaniu jej danych osobowych przez AddThis. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi nacisnąć przycisk opt-out w linku www.addthis.com/privacy/opt-out, który spowoduje wstawienie pliku cookie opt-out. Plik cookie opt-out, który realizuje sprzeciw wobec wstawiania plików cookie, instalowany jest w systemie informatycznym używanym przez osobę, której dane dotyczą. Jeżeli po sprzeciwie pliki cookie zostaną usunięte z systemu, konieczne będzie ponowne uruchomienie linku i zainstalowanie nowego pliku opt-out.

Zainstalowanie pliku opt-out może się jednak wiązać z niemożnością pełnego korzystania z funkcji stron internetowych administratora.

Obowiązujące przepisy polityki prywatności realizowanej przez AddThis dostępne są na stronie www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

11. Przepisy o ochronie danych dotyczące wstawiania i korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Administrator przetwarzania zintegrował z tą stroną internetową komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy sieci internetowej. Analiza sieci internetowej to zbieranie, gromadzenie i analiza danych dotyczących zachowania osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieci polega między innymi na zbieraniu danych, z której strony internetowej osoba, której dane dotyczą, trafiła na daną stronę internetową (tzw. adres referujący), do której podstrony witryny internetowej uzyskano dostęp lub jak często i przez jaki czas dana podstrona była przeglądana. Analiza internetowa jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz analizy kosztów i korzyści z reklam internetowych.

Spółką operacyjną komponentu Google-Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Administrator przetwarzania wykorzystuje za pośrednictwem Google Analytics dodatek na potrzeby analizy internetowej "_gat._anonymizeIp". Za pomocą tego dodatku adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, zostaje skrócony i zanonimizowany przez Google, jeżeli dostęp do naszych stron internetowych pochodzi z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływów osób odwiedzających na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje między innymi w celu analizy korzystania z naszej strony internetowej, aby sporządzać dla nas raporty online, przedstawiające podsumowanie działań na naszych stronach internetowych, oraz świadczyć inne usługi związane z korzystaniem z naszych stron.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Pojęcie plików cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Wstawienie pliku cookie umożliwia Google dokonanie analizy korzystania z naszej strony internetowej. Każde uruchomienie jednej z poszczególnych stron niniejszej strony internetowej, która jest obsługiwana przez administratora przetwarzania danych i z którą zintegrowany jest komponent Google-Analytics, powoduje, że przeglądarka internetowa systemu informatycznego osoby, której dane dotyczą, automatycznie zleca odpowiedniemu komponentowi Google-Analytics przekazanie danych do Google w celu przeprowadzenia analizy internetowej. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą. Dane te służą Google między innymi do ustalania pochodzenia odwiedzających i liczby kliknięć, co z kolei umożliwia dokonywanie rozliczeń prowizyjnych.

Za pomocą pliku cookie zapisywane są informacje osobowe, takie jak na przykład czas dostępu, miejsce, z którego uzyskano dostęp, oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Przy każdej wizycie na naszych stronach internetowych te dane osobowe łącznie z adresem IP połączenia internetowego, z którego korzysta dana osoba, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może w pewnych okolicznościach przekazywać dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

Wstawianie plików cookie przez naszą stronę internetową może, jak już zostało to opisane powyżej, zostać w każdej chwili uniemożliwione przez osobę, której dane dotyczą, poprzez odpowiednie ustawienie wykorzystywanej przez nią przeglądarki internetowej, powodujące trwałe zablokowanie wstawiania plików cookie. Tego rodzaju ustawienie przeglądarki internetowej używanej przez osobę, której dane dotyczą, uniemożliwi także sieci Google wstawienie pliku cookie do systemu informatycznego tej osoby. Ponadto plik cookie, który został już wstawiony przez Google Analytics, również można w każdej chwili usunąć poprzez przeglądarkę internetową lub inne oprogramowanie.

Osoba, której dane dotyczą, ma ponadto możliwość wyrażenia sprzeciwu i uniemożliwienia ewidencjonowania danych wygenerowanych przez Google Analytics, dotyczących korzystania z tej strony internetowej, a także przetwarzania tych danych przez Google. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics dostępny pod linkiem tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że żadne dane i informacje o wizytach na stronach internetowych tej osoby nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja blokującego dodatku do przeglądarki jest traktowana przez Google jako wyrażenie sprzeciwu. Jeżeli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie później usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki, aby dezaktywować Google Analytics. Jeżeli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub zdezaktywowany przez osobę, której dane dotyczą, lub dowolną inną osobę przez nią wyznaczoną, możliwe jest ponowne zainstalowanie lub ponowne aktywowanie dodatku do przeglądarki.

Dalsze informacje o obowiązujących przepisach polityki prywatności Google dostępne są pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oraz http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Więcej o Google Analytics można znaleźć pod linkiem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

12. Przepisy o ochronie danych dotyczące wstawiania i korzystania z Google Remarketing

Administrator przetwarzania zintegrował z tą stroną internetową usługi Google Remarketing. Remarketing Google to funkcja Google AdWords, która pozwala przedsiębiorstwu wyświetlać reklamy u tych użytkowników internetu, którzy wcześniej odwiedzili stronę internetową tego przedsiębiorstwa. Integracja z Google Remarketing pozwala przedsiębiorstwu sporządzać na tej podstawie reklamy pod kątem użytkownika i wyświetlać je użytkownikowi internetu w dostosowaniu do jego zainteresowań.

Spółką operacyjną usług Google Remarketing jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem Google Remarketing jest wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Google Remarketing pozwala nam poprzez sieć reklamową Google lub inne strony internetowe wyświetlać reklamy, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników internetu.

Remarketing Google umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Pojęcie plików cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Dzięki umieszczeniu pliku cookie Google będzie mógł ponownie rozpoznać użytkownika naszej strony internetowej, jeśli ten uruchomi później strony internetowe, które także są członkami sieci reklamowej Google. Przy każdym uruchomieniu strony internetowej, z którą zintegrowano usługę Google Remarketing, przeglądarka internetowa osoby, której dane dotyczą, automatycznie zidentyfikuje się w sieci Google. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje informacje o danych osobowych, takich jak adres IP lub zachowanie użytkownika podczas przeglądania internetu, których następnie używa między innymi w celu wyświetlania reklam dostosowanych do zainteresowań użytkowników.

Plik cookie przechowuje dane osobowe, na przykład strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej dane osobowe odwiedzającego, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta dana osoba, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może w pewnych okolicznościach przekazywać dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

Wstawianie plików cookie przez naszą stronę internetową może, jak już zostało to opisane powyżej, zostać w każdej chwili uniemożliwione przez osobę, której dane dotyczą, poprzez odpowiednie ustawienie wykorzystywanej przez nią przeglądarki internetowej, powodujące trwałe zablokowanie wstawiania plików cookie. Tego rodzaju ustawienie przeglądarki internetowej używanej przez osobę, której dane dotyczą, uniemożliwi także sieci Google wstawienie pliku cookie do systemu informatycznego tej osoby. Ponadto plik cookie, który został już wstawiony przez Google Analytics, również można w każdej chwili usunąć poprzez przeglądarkę internetową lub inne oprogramowanie.

Osoba, której dane dotyczą, może poprzez Google sprzeciwić się możliwości wyświetlania reklamy opartej na zainteresowaniach. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi wejść na stronę www.google.de/settings/ads z każdej z przeglądarek internetowych, których używa, i dokonać tam pożądanych ustawień.

Więcej informacji o obowiązujących przepisach firmy Google dotyczących ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

13. Przepisy o ochronie danych dotyczące wstawiania i korzystania z Google-AdWords

Administrator przetwarzania zintegrował z tą stroną internetową Google AdWords. Google AdWords to internetowa usługa reklamowa, umożliwiająca reklamodawcom włączanie ogłoszeń reklamowych zarówno wśród wyników wyszukiwania Google, jak i w sieci reklamowej Google. Google AdWords umożliwia reklamodawcy wstępnie ustawić słowa kluczowe, za pomocą których ogłoszenie reklamowe wyświetlanie będzie w wynikach wyszukiwania Google tylko wtedy, gdy użytkownik wpisze do wyszukiwarki słowo związane ze słowami kluczowymi. Ogłoszenia reklamowe w sieci Google są umieszczane tematycznie na odpowiednich stronach internetowych, za pomocą automatycznego algorytmu i zgodnie ze zdefiniowanymi wcześniej słowami kluczowymi.

Spółką operacyjną usług Google AdWords jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem Google AdWords jest promowanie naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie reklam dostosowanych do zainteresowań na stronach internetowych firm trzecich i w wynikach wyszukiwania przeglądarki Google oraz wyświetlanie reklamy zewnętrznej na naszej stronie internetowej.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, znajdzie się za pośrednictwem ogłoszenia reklamowego Google na naszej stronie, w systemie informatycznym tej osoby zainstalowany zostanie przez Google tak zwany plik cookie do śledzenia konwersji. Pojęcie plików cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Plik cookie do śledzenia konwersji wygasa po trzydziestu dniach i nie służy do identyfikacji osoby, której dane dotyczą. Za pośrednictwem pliku cookie do śledzenia konwersji, jeżeli plik jeszcze nie wygasł, przekazywana jest informacja, czy na naszej stronie internetowej uruchamiane były określone podstrony, takie jak na przykład koszyk z systemu sklepu internetowego. Dzięki plikowi cookie do śledzenia konwersji zarówno do nas, jak i do Google, przekazywana jest informacja o tym, czy osoba, której dane dotyczą, i która trafiła na naszą stronę internetową za pośrednictwem ogłoszenia reklamowego AdWords, wygenerowała przychód, tzn. czy dokonała zakupu towarów, czy go anulowała.

Dane i informacje zebrane w wyniku używania pliku cookie do śledzenia konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk osób odwiedzających naszą stronę internetową. Te statystyki odwiedzin są z kolei wykorzystywane przez nas w celu określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy trafili na naszą stronę za pośrednictwem ogłoszeń reklamowych AdWords, aby ustalić skuteczność lub brak skuteczności danej reklamy AdWords i optymalizacji naszych reklam AdWords w przyszłości. Ani nasze przedsiębiorstwo, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują informacji od Google, które mogłyby umożliwić identyfikację osoby, której dane dotyczą.

Za pomocą pliku cookie do śledzenia konwersji przechowywane są informacje osobowe, takie jak na przykład strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej dane osobowe odwiedzającego, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta dana osoba, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może w pewnych okolicznościach przekazywać dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

Wstawianie plików cookie przez naszą stronę internetową może, jak już zostało to opisane powyżej, zostać w każdej chwili uniemożliwione przez osobę, której dane dotyczą, poprzez odpowiednie ustawienie wykorzystywanej przez nią przeglądarki internetowej, powodujące trwałe zablokowanie wstawiania plików cookie. Tego rodzaju ustawienie przeglądarki internetowej używanej przez osobę, której dane dotyczą, uniemożliwi także sieci Google wstawienie służącego do konwersji pliku cookie do systemu informatycznego tej osoby. Ponadto plik cookie, który został już wstawiony przez Google AdWords, również można w każdej chwili usunąć poprzez przeglądarkę internetową lub inne oprogramowanie.

Osoba, której dane dotyczą, może poprzez Google sprzeciwić się możliwości wyświetlania reklamy opartej na zainteresowaniach. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi wejść na stronę www.google.de/settings/ads z każdej z przeglądarek internetowych, których używa, i dokonać tam pożądanych ustawień.

Więcej informacji o obowiązujących przepisach firmy Google dotyczących ochrony danych można znaleźć pod adresem www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

14. Przepisy o ochronie danych dotyczące wstawiania i korzystania z Jetpack dla WordPress

Administrator przetwarzania zintegrował z tą stroną internetową wtyczkę Jetpack. Jetpack to wtyczka WordPress, która oferuje dodatkowe funkcje użytkownikowi strony opartej na systemie WordPress. Jetpack daje użytkownikowi strony internetowej między innymi przegląd osób odwiedzających stronę. Dzięki wyświetlaniu zbliżonych artykułów i publikacji lub możliwości dzielenia treści na stronie istnieje ponadto możliwość zwiększenia liczby odwiedzających. Poza tym we wtyczce Jetpack zintegrowane są funkcje bezpieczeństwa, dzięki czemu strona internetowa używająca tej wtyczki jest lepiej chroniona przed atakami brute force. Jetpack optymalizuje i przyśpiesza także ładowanie zdjęć umieszczonych na stronie internetowej.

Spółką operacyjną wtyczki Jetpack dla WordPress jest Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA. Spółka operacyjna stosuje technologię śledzenia Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Jetpack umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Pojęcie plików cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Każde uruchomienie jednej z poszczególnych stron niniejszej strony internetowej, która jest obsługiwana przez administratora przetwarzania danych i z którą zintegrowany jest komponent Jetpack, powoduje, że przeglądarka internetowa systemu informatycznego osoby, której dane dotyczą, automatycznie zleca odpowiedniemu komponentowi Jetpack przekazanie danych spółce Automattic w celu ich przeanalizowania. W ramach tego procesu technicznego Automattic uzyskuje dane, które są następnie wykorzystywane do sporządzania przeglądu wizyt na stronie internetowej. Uzyskane w ten sposób dane służą analizie zachowania osoby, która uruchomiła stronę internetową administratora przetwarzania, i są analizowane w celu optymalizacji strony. Dane zebrane za pośrednictwem komponentu Jetpack nie są wykorzystywane do identyfikacji osoby, której dane dotyczą, bez uprzedniego uzyskania odrębnej, wyraźnej zgody tej osoby. Dane zostają też przekazane spółce Quantcast. Quantcast wykorzystuje dane do tych samych celów co spółka Automattic.

Wstawianie plików cookie przez naszą stronę internetową może, jak już zostało to opisane powyżej, zostać w każdej chwili uniemożliwione przez osobę, której dane dotyczą, poprzez odpowiednie ustawienie wykorzystywanej przez nią przeglądarki internetowej, powodujące trwałe zablokowanie wstawiania plików cookie. Tego rodzaju ustawienie przeglądarki internetowej używanej przez osobę, której dane dotyczą, uniemożliwi wstawienie przez spółkę Automattic / Quantcast pliku cookie do systemu informatycznego tej osoby. Pliki cookie, które zostały już wstawione przez Automattic, można też w każdej chwili usunąć poprzez przeglądarkę internetową lub inne oprogramowanie.

Osoba, której dane dotyczą, ma ponadto możliwość wyrażenia sprzeciwu i uniemożliwienia ewidencjonowania danych wytworzonych przez plik cookie Jetpack, dotyczących korzystania z naszej strony internetowej, a także przetwarzania tych danych przez Automattic / Quantcast. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi nacisnąć przycisk opt-out w linku www.quantcast.com/opt-out/, który spowoduje wstawienie pliku cookie opt-out. Plik cookie opt-out, który realizuje sprzeciw wobec wstawiania plików cookie, instalowany jest w systemie informatycznym używanym przez osobę, której dane dotyczą. Jeżeli po wyrażeniu sprzeciwu pliki cookie zostaną usunięte z systemu, konieczne będzie ponowne uruchomienie linku i zainstalowanie nowego pliku opt-out.

Zainstalowanie pliku opt-out może się jednak wiązać z niemożnością pełnego korzystania z funkcji stron internetowych administratora.

Obowiązujące przepisy polityki prywatności Automattic dostępne są pod adresem automattic.com/privacy/. Obowiązujące przepisy polityki prywatności Quantcast dostępne są pod adresem www.quantcast.com/privacy/.

15. Przepisy o ochronie danych dotyczące wstawiania i korzystania z Shariff

Administrator przetwarzania zintegrował z tą stroną internetową komponent Shariff. Komponent Shariff udostępnia przyciski mediów społecznościowych zgodne z przepisami o ochronie danych. Shariff został opracowany dla niemieckiego czasopisma komputerowego c't i jest publikowany przez GitHub, Inc.

Komponent został opracowany przez GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, USA.

Rozwiązania przycisków udostępnianych przez sieci społecznościowe przesyłają zwykle dane osobowe do danej sieci społecznościowej już w momencie, kiedy użytkownik odwiedza stronę internetową, z którą został zintegrowany dany przycisk medium społecznościowego. Przy użyciu komponentu Shariff dane osobowe są przesyłane do sieci społecznościowych dopiero wtedy, gdy odwiedzający stronę internetową aktywuje jeden z przycisków mediów społecznościowych. Dalsze informacje na temat komponentu Shariff można znaleźć w czasopiśmie komputerowym c't pod adresem http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html. Celem korzystania z komponentu Shariff jest ochrona danych osobowych odwiedzających naszą stronę internetową, przy jednoczesnym umożliwieniu nam zintegrowania przycisku mediów społecznościowych na tej stronie.

Więcej informacji o obowiązujących przepisach polityki prywatności GitHub można znaleźć pod adresem https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/.

16. Przepisy o ochronie danych dotyczące wstawiania i korzystania z HubSpot

Nasza witryna internetowa korzysta z usług przedsiębiorstwa trzeciego Hubspot w celu automatyzacji marketingu. Hubspot wstawia pliki cookie, które śledzą interakcję użytkownika z naszą witryną internetową. Hubspot rejestruje również informacje udostępniane przez przeglądarkę, takie jak np. ustalone regiony, adresy IP i powtórne wizyty na stronie. Użytkownicy pozostają anonimowi, chyba że dany użytkownik podał swoje dane osobowe, wysyłając formularz. Dalsze informacje na temat plików cookie Hubspot oraz ich używania można znaleźć w deklaracji ochrony danych Hubspot pod adresem https://legal.hubspot.com/privacy-policy

17. Podstawa prawna przetwarzania danych

Art. 6 I lit. a RODO służy przedsiębiorstwu jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania danych, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, tak jak ma to miejsce na przykład w operacjach przetwarzania danych osobowych niezbędnych do dostarczenia towarów lub świadczenia innej usługi, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy takich procesów przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji czynności przedumownych, takich jak na przykład zapytania ofertowe dotyczące naszych produktów czy usług. Jeżeli nasze przedsiębiorstwo podlega prawnemu obowiązkowi, który wymaga przetwarzania danych osobowych, takich jak na przykład wypełnianie zobowiązań podatkowych, wówczas podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 I lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być wymagane w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w sytuacji, kiedy odwiedzający nasz zakład zostałby ranny, a jego nazwisko, wiek, dane ubezpieczeniowe lub inne informacje ważne dla życia musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Podstawę prawną przetwarzania stanowiłby wówczas art. 6 I lit. d RODO. Podstawę prawną procesów przetwarzania danych może również stanowić art. 6 I lit. f RODO. Na tej podstawie prawnej oparte są procesy przetwarzania danych, które nie są objęte żadną z wymienionych wyżej podstaw prawnych, jeżeli przetwarzanie danych konieczne jest dla ochrony uzasadnionych interesów naszego przedsiębiorstwa lub strony trzeciej, o ile interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie stanowią wartości nadrzędnej. Takie procesy przetwarzania danych są dozwolone w szczególności dlatego, że zostały wyraźnie wyszczególnione przez europejskiego prawodawcę. W tym względzie reprezentuje on stanowisko, zgodnie z którym za uzasadniony interes mógłby być uznany fakt, że osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora przetwarzania danych (motyw 47, zdanie 2 RODO).

18. Prawnie uzasadnione interesy przetwarzania realizowane przez administratora lub osobę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 I lit. f RODO, naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności handlowej dla dobra naszych pracowników i udziałowców.

19. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium przechowywania danych osobowych jest obowiązujący w danym przypadku okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już niezbędne do realizacji umowy lub w związku z zamiarem jej zawarcia.

20. Przepisy prawne lub umowne dotyczące udostępniania danych osobowych; konieczność zawarcia umowy; obowiązek osoby, której dane dotyczą, udostępnienia danych osobowych; możliwe konsekwencje odmowy udostępnienia danych osobowych

Wyjaśniamy, że udostępnienie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z ustaleń umownych (np. dane kontrahenta). Zdarza się, że w celu zawarcia umowy konieczne jest przekazanie nam, a następnie przetworzenie danych osobowych osoby, której dane dotyczą. Na przykład osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do podania nam swoich danych osobowych, jeżeli nasze przedsiębiorstwo zawiera z nią umowę. Odmowa udostępnienia danych osobowych uniemożliwiłoby zawarcie umowy z daną osobą. Przed udostępnieniem nam swoich danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik poinformuje osobę, której dane dotyczą, czy w tym konkretnym przypadku udostępnienie danych osobowych wynika z przepisów prawnych lub zapisów umownych, czy jest wymagane do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek udostępnienia danych osobowych i jakie byłyby konsekwencje ich nieudostępnienia.

21. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialne przedsiębiorstwo rezygnujemy ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.

22. LinkedIn Insight Tag: Element składowy Polityki prywatności

Korzystamy z funkcji marketingowych (zwanych „LinkedIn Insight Tag”) sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia („LinkedIn”)  Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza jedną z naszych stron zawierającą funkcje LinkedIn, łączy się ona z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany o tym, że użytkownik o danym adresie IP odwiedził naszą stronę internetową. Znacznik LinkedIn Insight Tag umożliwia nam w szczególności przeanalizowanie wyników naszych kampanii w LinkedIn lub docelowych odbiorców na podstawie interakcji użytkowników z naszą ofertą online. Jeśli jesteś zarejestrowany na portalu LinkedIn, LinkedIn może powiązać Twoją interakcję z naszą ofertą online z kontem użytkownika. Nawet jeśli klikniesz przycisk „Zarekomenduj” LinkedIn i zalogujesz się na swoje konto LinkedIn, LinkedIn będzie w stanie powiązać Twoją wizytę na naszej stronie z Tobą i Twoim kontem użytkownika.  Przetwarzanie opiera się na art. 6 (1) lit. f RODO i wynika z uzasadnionego interesu dotyczącego reklamy ukierunkowanej oraz analizy wpływu i skuteczności tej reklamy. LinkedIn jest podmiotem certyfikowanym w ramach Umowy o tarczy prywatności, który zapewnia zgodność z europejskim prawodawstwem dotyczącym prywatności (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active).  Możesz sprzeciwić się analizie zachowania użytkownika przez LinkedIn, a także wyświetlaniu rekomendacji opartych na zainteresowaniach, korzystając z następującego linku („opt-out”): www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Więcej informacji na temat Polityki prywatności LinkedIn można znaleźć tutaj: www.linkedin.com/legal/privacy-policy  

Niniejsza deklaracja ochrony danych została sporządzona przez generator deklaracji ochrony danych spółki DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, która działa jako zewnętrzny inspektor ochrony danych Dolnej Frankonii, w kooperacji z prawnikami ds. ochrony danych z kancelarii WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte.

 

 
OK