• Automatyczne systemy składowania

    Optymalizacja wykorzystania miejsca przy zwiększonej produktywności

  • Automatyczne systemy składowania

    Zoptymalizuj Twoją intralogistykę

  • Automatyczne systemy składowania

    Zwiększenie precyzji i skrócenie czasów dostępu do towaru

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Kardex Polska Sp.z o.o., ul. Przemyslawa Gintrowskiego 30, 02-697 Warszawa, Polska wersja 01/2019

Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług (OWU) składają się z następujących części:

- Część A (Postanowienia ogólne) ma zastosowanie do wszystkich zobowiązań umownych z wyjątkiem zobowiązań umownych, w przypadku których odpowiednie postanowienia części B i C są nadrzędne , gdyż zawierają odmienne, a nie tylko uszczegółowiające postanowienia ;

- Części B i C zawierają odpowiednie i szczególne postanowienia w zakresie dostawy produktów i oprogramowania usług programowania z montażem lub bez montażu (Część B), szczegółowe postanowienia dotyczące pojedynczych zamówień na świadczenie usług i w zakresie umów serwisowych (Część C);

 

Niniejsze OWU dostępne są w językach niemieckim, angielskim i innych. Wyłącznie teksty w językach niemieckim i angielskim są prawnie wiążące i miarodajne. Mają one równy status. Tłumaczenie niniejszych OWU na inne języki wykonane zostało dla wygody odbiorcy usług i nie są prawnie wiążące.

 

A. Postanowienia ogólne

 

1. Zakres obowiązywania OWU

1.1. Niniejsze OWU stosuje się do wszystkich zobowiązań umownych, zawieranych pomiędzy Kardex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemyslawa Gintrowskiego 30, 02-697 Warszawa, Polska („KARDEX”) i klientem, o ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej. 

1.2. Wraz ze złożeniem zamówienia przez klienta niniejsze OWU uważa się za uznane i obowiązujące klienta również w przypadku przyszłych transakcji. 

1.3. Wszelkie odmienne, sprzeczne lub uzupełniające warunki klienta mają moc obowiązującą tylko w przypadku ich jednoznacznej i pisemnej akceptacji przez KARDEX.

1.4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej. Wszelkie porozumienia i deklaracje prawne stron wymagają pisemnego potwierdzenia przez KARDEX.

1.5. KARDEX jest uprawniony do zmiany lub rozszerzenia OWU w dowolnym czasie. Stosuje się wersję OWU obowiązującą w momencie złożenia zamówienia. W przypadku długoterminowych stosunków umownych propozycja zmiany postanowień OWU zostanie wysłana do klienta w formie pisemnej, nie później niż na miesiąc przed proponowaną datą wejścia w życie zmian OWU. Przyjmuje się, że klient wyraził zgodę na zmianę OWU, jeżeli nie zawiadomił o odmowie przyjęcia zmian OWU przed proponowaną datą ich wejścia w życie. Wówczas zmienione OWU będą stanowić dla KARDEX podstawę w dalszych stosunkach handlowych pomiędzy stronami.

1.6. Postanowienia ogólne niniejszych OWU (Część A) stosuje się do wszystkich zobowiązań umownych i stosunków prawnych pomiędzy stronami, o ile nie zastrzeżono inaczej w postanowieniach szczególnych (Części B lub C) lub pisemnym porozumieniu pomiędzy stronami. 

1.7. Termin „Produkt (Produkty)”, użyty w części A zostanie osobno zdefiniowany w różnych częściach B lub C. Znaczenie tego terminu w części A dostosowuje się zatem zawsze do definicji wskazanej w znajdującej zastosowanie części B lub C.

 

2. Oferty KARDEX

2.1. Jeżeli w ofercie wyraźnie nie uzgodniono inaczej, oferty KARDEX są niewiążące, w innym wypadku oferty są ważne przez 60 dni. Oświadczenie klienta uznaje się za przyjęcie oferty tylko wtedy, gdy jest ono w pełni zgodne z ofertą KARDEX. 

2.2. Umowa dochodzi do skutku dopiero wtedy, gdy KARDEX (i) potwierdzi zamówienie bądź zlecenie w formie pisemnej lub (ii) rozpocznie świadczenie poprzez dostawę produktów lub wykonywanie usługi.

2.3. Brak odpowiedzi ze strony KARDEX na kontrofertę klienta pod żadnym pozorem nie będzie stanowić oświadczenia o jej przyjęciu.

2.4. Dokumenty należące do ofert i potwierdzeń zamówień, takie jak wykresy, rysunki, dane dotyczące wagi i wymiarów są obowiązujące tylko wtedy, jeżeli zostały wyraźnie uzgodnione w formie pisemnej. W przypadku braku innych pisemnych porozumień broszury i katalogi nie są wiążące.

 

3. Udostępnione dokumenty

Każda ze stron zachowuje wszelkie prawa do planów i dokumentacji technicznej, które zostały udostępnione drugiej stronie. Strona otrzymująca uznaje te prawa i nie będzie udostępniać żadnej dokumentacji, w pełni lub w części, osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, ani też wykorzystywać takiej dokumentacji w innych celach niż te, dla których została udostępniona. Obowiązuje to również po zakończeniu stosunku handlowego oraz w przypadku, w którym pomiędzy stronami nie dojdzie do zawarcia umowy.

 

4. Ceny i warunki płatności

4.1. Wszystkie ceny są cenami netto, bez podatku VAT.

4.2. Jeżeli na piśmie nie uzgodniono inaczej bądź nie wskazano w poniższych postanowieniach szczególnych, rachunki KARDEX płatne są w terminie 30 dni od daty wystawienia netto, bez potrąceń. Zaliczki i przedpłaty płatne są w ciągu 10 dni od daty wystawienia rachunku, bez potrąceń. 

4.3. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności Klient popada w zwłokę bez konieczności wystosowania upomnienia. W takim przypadku KARDEX jest uprawniony do naliczenia miesięcznych odsetek za zwłokę w wysokości 1%, o ile w umowie lub ofercie nie została ustalona inna wysokość odsetek za zwłokę. 

4.4. W przypadku, gdy klient pozostaje w zwłoce, KARDEX jest uprawniony do odstąpienia od umowy, żądając zwrotu dostarczonego już Produktu i/lub do udania się do danej lokalizacji i do uniemożliwienia korzystania z Produktu. Ponadto KARDEX jest uprawniony w takim przypadku również dodatkowo do dochodzenia odszkodowania za szkody bezpośrednie i/lub realizacji niewykonanych dostaw lub usług wyłącznie na podstawie płatności z góry, bądź poprzez ustanowienie zabezpieczenia, bądź zawieszenie realizacji usług z innych zleceń lub umów serwisowych, za które płatność już otrzymał. 

4.5. Jeżeli KARDEX poweźmie wiadomość o okolicznościach wskazujących na niewypłacalność klienta, ma prawo do żądania pełnej płatności z góry lub do ustanowienia zabezpieczenia.

 

5. Potrącenia i cesja wierzytelności

5.1. Potrącanie roszczeń należnych klientowi jest niedozwolone.

5.2. Cesja roszczeń klienta wobec KARDEX może mieć miejsce wyłącznie za zgodą KARDEX.

5.3. Przeniesienie praw i obowiązków, wynikających z umowy lub z nią związanych, możliwe jest wyłącznie za pisemną zgodą drugiej strony umowy.

 

6. Odpowiedzialność

6.1. Umowna i pozaumowna odpowiedzialność po stronie KARDEX, zarówno za swoje działania, jak i działania swoich przedstawicieli jest ograniczona do szkód bezpośrednich jak również w sumie do 20% wynagrodzenia ustalonego w umowie za dostawę bądź daną usługę. W przypadku długoterminowych stosunków umownych (np. umów serwisowych zgodnie z częścią C) odpowiedzialność ograniczona jest w danym roku obowiązywania umowy, do szkód nagłych i bezpośrednich oraz do wysokości 50% rocznej opłaty uiszczanej za Produkt bądź usługę, których dotyczy szkoda. Jeżeli granica odpowiedzialności zgodnie z powyższymi obliczeniami wynosi poniżej 10 000 Euro jednorazowo, obowiązuje granica odpowiedzialności w wysokości 10 000 Euro.

6.2. Jeżeli KARDEX lub jej przedstawiciele z ich winy uszkodzą rzeczy materialne, będące własnością klienta, w wyniku niedozwolonego działania, KARDEX będzie ponosić odpowiedzialność wyłącznie zgodnie z postanowieniami odpowiedzialności za czyn niedozwolony, która jest ograniczona inaczej niż w pkt 6.1. do 500 000 Euro za każdy przypadek szkody. Odpowiedzialność KARDEX za szkody na Produkcie lub na wyposażeniu Produktu będzie ustalana wyłącznie na podstawie pkt 6.1.

6.3. Dalsze roszczenia, wyraźnie nie określone w niniejszym postanowieniu i niniejszych OWU, oparte na jakiejkolwiek podstawie prawnej, a w szczególności roszczenia o naprawienie szkody pośredniej i wtórnej, niewynikającej z Produktu samego w sobie oraz szkód w wyniku przerw w produkcji, utraty wydajności i danych oraz ich skutków, utraty użyteczności, utraty kontraktów, utraty zysku, szkody na dobrym imieniu i zadośćuczynienie, pozostają wyłączone. 

6.4. Umowna i pozaumowna odpowiedzialność po stronie KARDEX podlega dalszemu wykluczeniu, w odniesieniu do szkód powstałych w wyniku: (i) fałszywych oświadczeń klienta lub jego doradców w odniesieniu do przesłanek operacyjnych i technicznych lub warunków chemicznych i fizycznych, w których mają być wykorzystywane Produkty lub (ii) innego działania, zaniedbania klienta, jego przedstawicieli, doradców lub osób trzecich, czy też innych okoliczności leżących w sferze klienta.

6.5. W/w ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności nie dotyczą (i) przypadków naruszenia/ zagrożenia dla życia, ciała lub uszczerbku na zdrowiu, (ii) przypadków umyślnego lub rażącego zaniedbania po stronie KARDEX lub jej przedstawicieli oraz (iii) przypadków roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt na podstawie ustaw dot. odpowiedzialności za produkt, jeżeli znajdują one bezwzględne zastosowanie do stosunku prawnego pomiędzy stronami.

6.6. KARDEX ma prawo regresu wobec klienta w przypadku szkód na osobie lub mieniu wyrządzonym osobom trzecim w wyniku działań lub zaniechań ze strony klienta oraz w przypadku roszczeń wysuwanych przeciwko KARDEX z tego tytułu.

 

7. Własność intelektualna

7.1. Klient nie jest uprawniony do korzystania z własności intelektualnej KARDEX (w szczególności z technicznych praw ochronnych, marek i innych znaków, wzorów, projektów, know-how, praw autorskich do oprogramowań i innych prac) w innych niż wyraźnie uzgodnione celach.

7.2. Bez wyraźnej zgody KARDEX klient nie może zbywać bądź w inny sposób przekazywać towarów KARDEX bez marki osobom trzecim.

7.3. W przypadku, gdy KARDEX dostarcza oprogramowanie do klienta, klient nabywa jedynie zwykłe, nie wyłączne prawo użytkowania bez możliwości przeniesienia. Klient nie otrzymuje żadnego prawa do edycji oprogramowania.

 

8. Ochrona danych

8.1. KARDEX priorytetowo traktuje ochronę danych osobowych. KARDEX i klient zobowiązują się do przestrzegania w każdym czasie mających zastosowanie przepisów prawnych o ochronie danych osobowych. W szczególności klient zapewnia, że KARDEX może wykorzystywać dane osobowe, zapewnione przez klienta zgodnie z punktem A.8 oraz zabezpiecza i zwalnia KARDEX z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia dotyczące wskazanej powyżej kwestii.

8.2. KARDEX uzyska, będzie przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe klienta do realizacji umowy. Dane klienta będą ponadto wykorzystywane do celów obsługi klienta w przyszłości, na co klient ma prawo niewyrażenia zgody w każdym momencie w formie pisemnej. Ponadto dane operacyjne i maszyn klienta mogą być wykorzystywane w formie anonimowej, a informacje o użytkownikach mogą być wykorzystywane przez pracowników klienta w formie opatrzonej pseudonimem w celu diagnostyki i analizy oraz (anonimowo) do dalszego rozwoju Produktów i usług (np. konserwacja prewencyjna). Wszystkie dane pochodzące z takich analiz i ocen będą własnością KARDEX i mogą być bez ograniczeń wykorzystywane przez KARDEX. 

8.3. Dane osobowe klienta przekazywane będą do innych firm (np. firm spedycyjnych, którym zlecono dostawę) jedynie w ramach wykonania umowy oraz działań pomocniczych, związanych z technologią informacyjną i innych administracyjnych. W innych przypadkach dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim. KARDEX zadba o to, aby podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie KARDEX przestrzegały przepisów prawnych, obowiązujących w zakresie ochrony danych, w szczególności, aby w przypadku przekazywania ich zagranicę był zapewniony porównywalny poziom ochrony danych.

8.4. Klient może nieodpłatnie zwrócić się do KARDEX w przypadku wszelkich pytań dotyczących uzyskania, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych.

8.5. Dane osobowe będą zapisywane w przypadku korzystania z produktów KARDEX opartych o sieć Web (takich jak portal klienta, portal zdalny). Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie takich danych może na wniosek klienta być przedmiotem odrębnej umowy o przetwarzanie danych zlecenia.

 

9. Poufność

9.1. Każda ze stron zobowiązuje się do poufnego traktowania wszystkich tajemnic handlowych i informacji poufnych, które zostały przekazane przez drugą stronę, a w szczególności wszelkich danych o relacjach z klientami i ich szczegółów, innych ważnych informacji takich jak plany, opisy realizacji usługi, specyfikacje produktów, informacje o procesach produkcyjnych i wszelkie inne informacje poufne udostępniane i/lub ujawniane przez strony w formie pisemnej lub w innej formie, a w szczególności do niewykorzystywania powyższych informacji w sposób pośredni lub bezpośredni w kontaktach biznesowych i/lub w celach konkurencyjnych i/lub nieprzekazywania w kontaktach biznesowych i/lub w celach konkurencyjnych na rzecz osób trzecich i/ lub bezpośrednio lub pośrednio w inny sposób samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich. 

9.2. Umowa o zachowaniu poufności nie ma zastosowania w przypadku, gdy informacje są dostępne publicznie, po otrzymaniu były już znane drugiej stronie, zostały udostępnione przez osoby trzecie bez naruszenia zobowiązania do zachowania poufności strony, bądź których ujawnienie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa lub na mocy nakazu sądowego, a w szczególności orzeczeń. Jeżeli strona chce powołać się na którykolwiek z w/w wyjątków, wówczas spoczywa na niej obowiązek udowodnienia w tym zakresie.

9.3. Strony nałożą obowiązek zachowania poufności zgodnie z punktem A.9.1 i A.9.2 na wszystkie osoby, zaangażowane do świadczenia usług bądź które w inny sposób otrzymują informacje poufne zgodnie z ich przeznaczeniem w rozumieniu pkt. A.9.1.

 

10. Klauzula salwatoryjna

Jeżeli jedno lub więcej postanowień umowy, w tym niniejsze OWU są lub staną się w pełni lub w części nieskuteczne, lub okaże się, że umowa zawiera lukę prawną, powyższe nie wpłynie na ważność i skuteczność umowy. W miejsce niewykonalnego postanowienia uznaje się, że uzgodnione zostanie postanowienie, które jest najbliższe pod względem formy, treści i zakresu intencji stron na podstawie celu i rezultatu ekonomicznego nieskutecznego postanowienia. Powyższe obowiązuje w przypadku luki prawnej.

 

11. Godziny otwarcia

Jako godziny otwarcia obowiązują zwykłe godziny pracy (pn. – pt., 8:00 – 17.00) z wyłączeniem ustawowych dni świątecznych w siedzibie KARDEX.

 

12. Prawo właściwe i jurysdykcja

12.1. Niniejsze OWU i całość stosunku prawnego pomiędzy stronami podlega prawu szwajcarskiemu, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. 

12.2. Sądami właściwymi są sądy w Zurychu w Szwajcarii, przy czym KARDEX jest uprawniony do pozywania klienta przed innym właściwym sądem.

 

 

B. Postanowienia szczególne dotyczące dostaw

 

1. Dostawa

1.1. Przedmiotem umowy jest dostawa urządzeń, maszyn i/lub produktów oprogramowania oraz oprogramowania wykonanego w uzgodnieniu z klientem zgodnie ze specyfikacjami, określonymi w potwierdzeniu zamówienia przekazanym klientowi przez KARDEX (zwanych dalej osobno lub łącznie „Produktem (Produktami)”. 

1.2. Jako właściwości przyrzeczone Produktów uznaje się tylko cechy wymienione w potwierdzeniu zamówienia. Oświadczenia publiczne, promocje i reklamy nie stanowią gwarantowanych cech Produktów. Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie, czy zamówione Produkty są przydatne do przewidzianego celu stosowania. 

1.3. Wszelkie informacje dotyczące jakości, wykraczające poza treść potwierdzenia zamówienia, muszą być potwierdzone przez KARDEX na piśmie.

1.4. KARDEX zastrzega sobie prawo do zmiany wzoru i/lub formy Produktów pod warunkiem, że Produkt w wyniku powyższego tylko nieznacznie będzie odbiegał od uzgodnionej jakości, a klient będzie mógł zaakceptować modyfikacje lub zgodzi się na zmianę uzgodnionej jakości.

 

2. Czas dostawy

2.1. Czas dostawy jest niewiążący, chyba, że został wyraźnie potwierdzony, jako wiążący w formie pisemnej przez KARDEX. 

2.2. Termin dostawy rozpoczyna się od momentu wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub otrzymania zlecenia w przypadku braku potwierdzenia zamówienia, jednakże nie wcześniej niż w momencie otrzymania zaliczki lub zabezpieczenia od klienta. 

2.3. Jeżeli w toku realizacji usługi zaakceptowane zostaną prośby klienta o dalsze zmiany, okres i termin dostawy zostają wydłużone co najmniej o czas wymagany do wdrożenia zaproponowanych zmian. 

2.4. Okresy i terminy dostawy są dotrzymane, gdy w momencie ich upływu Produkt opuścił fabrykę bądź przekazano zawiadomienie o gotowości dostawy przesyłki. W przypadku instalacji Produktów terminy dostawy zostają dotrzymane przy terminowym przekazaniu lub odbiorze zainstalowanego Produktu. Opóźnienia niezależne od KARDEX (np. niespełnienie zobowiązań umownych klienta, takich jak przekazanie dokumentów, zezwoleń i/lub zatwierdzeń, które musi uzyskać, niezapewnienie przez klienta usług dodatkowych, takich jak zapewnienie dostępności odpowiedniego podnośnika, otwarcie budynku) spowodują co najmniej odpowiednie wydłużenie okresu dostawy. KARDEX jest uprawniony do naliczenia kosztów poniesionych w związku z takimi opóźnieniami. 

2.5. Siła wyższa, strajk, lokaut i inne przeszkody w świadczeniu usług, niezależne od KARDEX, wydłużą okresy i terminy dostawy o czas nie dłuższy niż okres ich trwania, jeżeli takie okoliczności – jak udowodniono – mają istotny wpływ na wykonanie lub dostawę Produktów bądź usług powiązanych. Powyższe obowiązuje również w przypadku wystąpienia przeszkód w realizacji usługi u poddostawców KARDEX. KARDEX nie ponosi również odpowiedzialności za zaistnienie powyższych okoliczności, jeżeli będą miały miejsce podczas istniejącego już opóźnienia. KARDEX niezwłocznie poinformuje klienta o początku i końcu takich przeszkód. 

2.6. Jeżeli dostawa Produktów zostanie opóźniona na wniosek klienta, KARDEX wystawi klientowi fakturę za wynikające z powyższego koszty magazynowania, które zostaną naliczone począwszy od jednego miesiąca po poinformowaniu o gotowości dostawy przez KARDEX; w przypadku takiego magazynowania w fabryce KARDEX może żądać opłaty, zgodnie z normalnymi stawkami lokalnymi. Przy czym KARDEX po wyznaczeniu i bezskutecznym upływie stosownego okresu jest uprawniona do wykorzystania Produktu w inny sposób i dostarczenia klientowi Produktu tego samego rodzaju w innym terminie dostawy. 

2.7. Dozwolone są dostawy częściowe.

 

3. Opóźnienia w dostawie

3.1. Prawo klienta do odszkodowania za szkody wskutek zwłoki uzależnione jest od uprzedniego poinformowania KARDEX o opóźnieniu w formie pisemnej przez klienta oraz przedstawieniu dowodu poniesionych szkód, będących wynikiem opóźnienia. Szkody wskutek zwłoki są w każdym przypadku ograniczone maksymalnie do 0,1% wynagrodzenia za każdy miniony tydzień opóźnienia do maksymalnie 5% wynagrodzenia łącznie. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze klienta, przekraczające te kwoty zostają wyłączone; powyższe nie ma zastosowania w przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony KARDEX. 

3.2. Klient może zrezygnować z dostawy lub odstąpić od umowy tylko wtedy, gdy po upływie uzgodnionego okresu lub terminu dostawy (i) dwukrotnie wyznaczył KARDEX w formie pisemnej stosowny okres trwający każdorazowo co najmniej 10 tygodni, (ii) okresy te upłynęły bezskutecznie, a (iii) klient bezpośrednio po upływie drugiego terminu dodatkowego złożył pisemne oświadczenie o rezygnacji z dostawy lub o odstąpieniu od umowy. 

3.3. W zakresie dozwolonym przez prawo, wszelkie dalsze roszczenia wysuwane przez klienta z powodu opóźnienia lub w związku z nim, a w szczególności dalsze odszkodowanie, są wyłączone.

 

4. Miejsce dostawy; przejście ryzyka; obowiązek kontroli

4.1. Jeżeli wyraźnie nie uzgodniono inaczej, Produkt zostanie dostarczony w oparciu o „FCA zakład KARDEX” (Incoterms 2010). 

4.2. Jeżeli uzgodniona została instalacja Produktu, Produkt zostanie dostarczony w oparciu o „DDP zakład klienta” (Incoterms 2010), chyba że wyraźnie określono inaczej. W takim przypadku przejście ryzyka na klienta ma miejsce najpóźniej w momencie dostawy Produktu.

4.3. Jeżeli dostawa jest opóźniona w sytuacji wskazanej w punkcie B.4.1. z powodu okoliczności niezależnych od KARDEX, korzyści i ryzyko przechodzą na klienta w momencie gotowości do wysyłki Produktów. 

4.4. W sytuacji wskazanej w punkcie B.4.2. klient ma obowiązek sprawdzenia Produktu pod kątem uszkodzeń widocznych na zewnątrz niezwłocznie po jego dostarczeniu, a w przypadku podejrzenia uszkodzenia w czasie transportu, dokonania pisemnego, fotograficznie udokumentowanego zgłoszenia szkody w odpowiednim terminie w celu dotrzymania terminów zgłoszenia roszczeń z tytułu ubezpieczenia.

 

5. Kontrola i odbiór Produktów

5.1. Klient zobowiązany jest do kontroli jakości i ilości dostarczonych Produktów niezwłocznie po ich otrzymaniu. Wszelkie wady i niewłaściwe dostawy należy zgłosić natychmiast w formie pisemnej z fotografiami i podaniem szczegółów, najpóźniej jednak w ciągu 10 dni od otrzymania Produktu (lub wykrycia w przypadku wad ukrytych). Jeżeli zgłoszenie przekazane zostanie po terminie, dostawy uznaje się za przyjęte i gwarancja nie ma zastosowania.

5.2. Jeżeli określona została instalacja Produktu, klient zobowiązany jest do odbioru Produktu, gdy tylko KARDEX poinformuje go o gotowości do odbioru. Wady należy udokumentować w formie pisemnej (protokół odbioru przez klienta). Niezwłocznie po kontroli przy odbiorze, KARDEX otrzymuje kopię protokołu odbioru klienta i szczegółowy pisemny raport z wszystkich wad. Jeżeli klient nie spełni obowiązku zakwestionowania towaru, roszczenia gwarancyjne z tym związane wygasają.

5.3. Jeżeli odbiór odbywa się z opóźnieniem z przyczyn niezależnych od KARDEX, Produkt uznaje się za odebrany w terminie 14 dni od odbioru Produktu względnie zgłoszenia gotowości do odbioru, jeżeli chodzi o dostawę z instalacją. Poza tym Produkt uznaje się za odebrany najpóźniej wówczas, gdy jest on wydajnie użytkowany przez klienta.

5.4. Jeżeli Produkt w trakcie kontroli przy odbiorze wykazuje tylko drobne usterki, klient nie może odmówić jego odbioru; co więcej w takim przypadku Produkt uznaje się za odebrany.

5.5. Z chwilą odbioru KARDEX nie ponosi już odpowiedzialności za żadne widoczne wady, nie wymienione w protokole odbioru.

 

6. Gwarancja

6.1. KARDEX zapewnia dostawę Produktów bez wad. Produkty uznaje się za wadliwe, jeżeli wady są możliwe do udowodnienia przy przejściu ryzyka, które (i) pozbawiają ich wartości lub znacznie ją zmniejszają bądź (ii) w przypadku braku gwarantowanych cech. 

6.2. W przypadku naruszenia gwarancji przez KARDEX, KARDEX ma prawo i obowiązek naprawy w ciągu odpowiednich terminów. Jeżeli pierwsza próba naprawy jest bezskuteczna lub KARDEX nie wywiąże się z obowiązku naprawy, klient ma obowiązek wskazania KARDEX drugiego odpowiedniego terminu naprawy. W przypadku gdy druga próba naprawy jest bezskuteczna lub jeżeli KARDEX nie wykorzysta tego drugiego terminu dodatkowego, to KARDEX według własnego uznania zagwarantuje wymianę wadliwego Produktu lub dalsze próby naprawy. 

6.3. KARDEX jest zobowiązany pokryć wszystkie koszty naprawy lub dostawy zastępczej, a w szczególności koszty transportu, pracy i materiałów, jeżeli nie uległy one zwiększeniu z racji faktu, że Produkt został przetransportowany do miejsca innego niż uzgodnione miejsce realizacji. 

6.4. W przypadku gdy naprawa lub dostawa zastępcza się nie powiedzie, klient może żądać obniżenia wynagrodzenia. Tylko w przypadku, gdy Produkt posiada wady fizyczne, które uniemożliwiają jego przydatność do określonego użytku, klient ma możliwość rozwiązania umowy (unieważnienie).

6.5. Jeżeli KARDEX gwarantuje określony poziom produktywności (przepustowość) lub określoną dostępność urządzenia, a braki w zakresie odpowiedniej gwarantowanej produktywności lub dostępności w momencie odbioru przez klienta nie są większe niż 15%, to klientowi, w zakresie prawnie dozwolonym, nie przysługuje prawo odstąpienia lub żądania ponownej dostawy lub odszkodowania. KARDEX, według własnego uznania, spełni roszczenie gwarancyjne poprzez naprawę lub obniżenie ceny sprzedaży. 

6.6. Jeżeli (a) KARDEX gwarantuje określony poziom produktywności (przepustowość) lub określoną dostępność urządzenia, a (b) klient później zmienia specyfikację urządzenia i składa dodatkowe zamówienia i (c) obniża to produktywność i dostępność, gwarantowane wartości uznaje się za odpowiednio dostosowane. 

6.7. Prawa gwarancyjne klienta w przypadku dostawy Produktów niezgodnych z umową, ulegają przedawnieniu po upływie 12 miesięcy od daty realizacji dostawy do klienta. 

6.8. Roszczenia gwarancyjne wygasają wcześniej w przypadku prób napraw lub modyfikacji przez nie przeszkolony lub nie certyfikowany personel klienta lub nie przeszkolone lub nie certyfikowane osoby trzecie, jeżeli Produkt jest obsługiwany lub serwisowany w sposób niepoprawny lub niezgodny z instrukcją producenta bądź też, jeżeli Produkt transportowany jest do innego miejsca bez udziału KARDEX.

 

7. Ceny i warunki płatności

7.1. Jeżeli po zawarciu umowy zmienią się wymagania prawne względem Produktu, co istotnie utrudni dostawę Produktów przez KARDEX zgodnie z umową, KARDEX może żądać odpowiedniej podwyżki ceny. Ewentualnie uzgodniony czas dostawy, w stosownych przypadkach, może zostać wydłużony o opóźnienie wynikające z takiej zmiany. 

7.2. Inaczej niż w punkcie A.4.2. cena sprzedaży będzie płatna następująco: jeżeli KARDEX zobowiązuje się zainstalować Produkt, 50% płatne jest przy składaniu zamówienia, 40% w momencie dostawy (lub najpóźniej 30 dni od powiadomienia o dostawie) i 10% w terminie 30 dni od odbioru. Jeżeli KARDEX nie zobowiązał się do zainstalowania Produktu, pełna cena zakupu płatna jest 30 dni po dostawie i zafakturowaniu, bez potrąceń. Zaliczki i przedpłaty płatne są w ciągu 10 dni od daty rachunku, bez potrąceń. 

7.3. Jeżeli cena sprzedaży wskazana jest w walucie innej niż euro, KARDEX może dodatkowo wystawić klientowi rachunek na wszelkie efekty kursowe powstałe pomiędzy potwierdzeniem zamówienia a rachunkiem końcowym.

 

8. Zastrzeżenie prawa własności

8.1. KARDEX zastrzega sobie prawo własności sprzedanego Produktu do momentu zapłaty pełnego ceny sprzedaży. 

8.2. Jeżeli, odpowiednio, zajdzie taka konieczność lub możliwość, KARDEX jest uprawniona do zastrzeżenia prawa własności we właściwym urzędzie rejestracji, nawet bez współudziału klienta. 

8.3. Klient ma obowiązek wykonania wszelkich czynności i podjęcia środków niezbędnych do ochrony własności KARDEX. W przypadku ustanowienia zastawu lub innej formy interwencji w prawa własności KARDEX, klient niezwłocznie poinformuje o tym KARDEX. Do momentu zapłaty pełnego wynagrodzenia, klient nie może dokonywać zastawu, oddawać w dzierżawę, odsprzedawać lub w inny sposób udostępniać Produktu osobom trzecim.

 

9. Części zamienne i zużywające się; przyrzeczenie konserwacji

9.1. KARDEX zapewnia klientowi dostępność nieelektronicznych części zamiennych i zużywalnych („Części”) na okres 10 lat, a elektronicznych Części na okres 6 lat, liczonych od dostawy Urządzenia. 

9.2. Przyrzeczenie konserwacji przez KARDEX, w przypadku oprogramowania, będzie się odbywać zgodnie z umową dotyczącą konserwacji, zawartą pomiędzy KARDEX a klientem.

 

10. Wsparcie techniczne ze strony klienta

10.1. Jeżeli uzgodniono instalację Produktu, klient zobowiązany jest do zapewnienia wsparcia technicznego na własny koszt. Obejmuje to w szczególności następujące czynności:

a) Wszelkie niezbędne wylewki i podłączenia stalowego rusztowania oraz ułożenie podłogi (wylewka posadzkowa) po instalacji. Klient ma obowiązek zapewnienia powierzchni instalacji dla Produktu w nowym miejscu oraz oczyszczenia powierzchni.

b) Zapewnienie oraz na każde życzenie KARDEX – eksploatacja i utrzymanie niezbędnego sprzętu i ciężkich narzędzi (np. podnośnika nożycowego) uzgodnionych z KARDEX, podobnie jak w przypadku dodatkowych elementów i materiałów (np. warstwy przeciwprężne, kliny, smary, paliwa, itp.).

c) Zapewnienie ogrzewania, oświetlenia, zaopatrzenie w energię, wodę, w tym niezbędne media.

d) Zapewnienie odpowiednich, zabezpieczonych przed kradzieżą pomieszczeń dla personelu montażowego z ogrzewaniem, oświetleniem i zapleczem sanitarnym, jak również pierwszej pomocy.

e) Transport części do instalacji do miejsca instalacji, ochrona miejsca instalacji i materiałów do instalacji przed wszelkiego rodzaju szkodliwymi skutkami, czyszczenie miejsca montażu przed instalacją.

f) Zapewnienie materiałów i przeprowadzenie wszelkich czynności, wymaganych do początkowego ustawienia Produktu i przeprowadzenia testów, przewidzianych w umowie.

g) Zapewnienie nośności podłogi w miejscu instalacji i zapewnienie powierzchni do instalacji, która powinna być wytrzymała, równa z każdej strony i pozioma.

h) Zapewnienie niezbędnego zaopatrzenia w energię, Internetu i połączenia danych w miejscu instalacji zgodnie ze specyfikacją KARDEX oraz odpowiednimi przepisami do rozpoczęcia instalacji. 

i) Zapewnienie odpowiednich warunków konstrukcyjnych do prawidłowej, sprawnej instalacji (na przykład przeniesienie przewodów wentylacyjnych, listew opraw oświetleniowych, rur wodnych, jeżeli utrudniają one instalację Produktu).

10.2. Wsparcie techniczne zapewnione przez klienta musi gwarantować rozpoczęcie pracy, w ramach świadczonych usług, niezwłocznie po przyjeździe technika spółki KARDEX i jej niezakłócone wykonywanie bez opóźnień do momentu odbioru przez klienta. Technik powinien mieć możliwość pracy z optymalną wydajnością w godzinach od 7:00 do 18:00. Jeżeli do instalacji wymagane są od KARDEX szczególne plany lub instrukcje, KARDEX przekaże je klientowi w odpowiednim czasie. 

10.3. Klient w takim przypadku zapewni technikowi spółki KARDEX wymaganą pomoc na miejscu, udostępniając personel w miarę swoich najlepszych możliwości; dotyczy to w szczególności przypadków, gdy jedna osoba nie może wykonać konkretnej pracy samodzielnie w sposób odpowiedni lub bezpieczny. KARDEX nie zostanie obciążona żadną opłatą za taką pomoc. Klient potwierdzi pracę, wykonaną przez technika spółki KARDEX, poprzez podpisanie raportu pracy technika.

10.4. Jeżeli klient nie spełni swoich obowiązków, KARDEX, po wyznaczeniu terminu, jest uprawniony, jednakże nie jest zobowiązany, do przeprowadzenia działań spoczywających na kliencie w lokalizacji klienta, na koszt klienta, bądź z udziałem osób trzecich. Ponadto w zakresie, w którym klient nie spełnia swoich obowiązków, zwłoka ze strony KARDEX jest wyłączona.

 

C. Postanowienia dotyczące Life Cycle Services 

Warunki Life Cycle Services są podzielone na trzy części główne. Część C1 zawiera ogólne definicje, część C2 opisuje warunki zamówień indywidualnych, a część C3 – warunki umów serwisowych.

 

 

C1. Ogólne definicje

 

1. Zamówienia indywidualne

1.1 Przedmiotem zamówień indywidualnych jest świadczenie poszczególnych usług, takich jak np. naprawy, instalacje i uruchomienia bez dostawy systemu, relokacje systemu, prace konserwacyjne jak również modyfikacje, przebudowy i aktualizacje Produktów dostarczonych zgodnie z częścią B (zwanych dalej osobno lub łącznie „Świadczeniem(ami)” lub „Zamówieniem indywidualnym”.

1.2. Zakres świadczenia określają następujące postanowienia oraz potwierdzenie zamówienia, które wskazują (a) świadczone usługi, (b) system, urządzenie i/lub oprogramowanie (zwane dalej osobno lub łącznie „Produktem(ami)”), dla których usługi będą wykonywane, (c) miejsce oraz czas dostawy jak również (d) należne wynagrodzenie.

 

2. Umowa serwisowa

2.1. Przedmiotem umowy serwisowej jest wykonywanie usług konserwacyjnych, naprawczych lub innych („Konserwacja” lub „Usługa”) w odniesieniu do Produktów przez wiele lat.

2.2. Zakres umowy serwisowej dostosowany jest do umowy serwisu, w której ustalone są (a) wybrany pakiet serwisu (BASE, FLEX lub FULL Care), (b) Produkty podlegające konserwacji i (c) wynagrodzenie płatne jako opłata roczna.

 

3. Czas reakcji

„Czas reakcji helpdesk” jest definiowany jako czas od nadejścia zgłoszenia awarii od klienta do Central Call Desk („CCD”) KARDEX do rozpoczęcia zdalnego lub telefonicznego wsparcia przez KARDEX. „Czas reakcji na miejscu” jest definiowany jako czas od nadejścia zgłoszenia awarii od klienta do CCD do chwili przybycia na miejsce technika serwisowego. Miarodajny jest jedynie czas reakcji w normalnych godzinach pracy, ewentualnie z kontynuacją w następnym dniu roboczym. Czas wykraczający poza normalny czas pracy nie będzie uwzględniany przy obliczaniu czasu reakcji, chyba że w odpowiedniej umowie serwisowej uzgodniono rozszerzone „wsparcie helpdesk & na miejscu”. KARDEX  gwarantuje klientowi przestrzeganie czasów reakcji opisanych w umowie serwisowej.

 

4. Zgłaszanie awarii

4.1. Wszystkie awarie muszą być zgłaszane KARDEX telefonicznie, online lub za pośrednictwem przycisku remote help request, tak aby rejestracja i klasyfikacja awarii mogły odbyć się w czasie reakcji helpdesk oraz mogły zostać niezwłocznie podjęte niezbędne kroki.

4.2. Usuwanie awarii odbywa się poprzez wsparcie telefoniczne, wsparcie zdalne (o ile zostało uzgodnione) lub wsparcie technika na miejscu. Wybór właściwego(ych) działania(ń) należy do KARDEX.

4.3. Jeżeli klient zgłosi awarię poza uzgodnionym w umowie czasem wsparcia helpdesk & na miejscu, KARDEX nie jest zobowiązany do podjęcia akcji serwisowej w formie wsparcia telefonicznego, wsparcia zdalnego lub wsparcia na miejscu. W przypadku gdyby jednak doszło do wsparcia na miejscu, na rzecz klienta zostanie wystawiony rachunek w podwójnej wysokości aktualnie obowiązującej stawki godzinowej za obsługę klienta przez KARDEX.

4.4. KARDEX jest zobowiązany do zbadania usterki tylko wówczas, jeżeli została ona prawidłowo zgłoszona przez klienta i jeżeli możliwa jest reprodukcja usterki w lokalizacji klienta lub może być ona udowodniona za pomocą wyjść wytworzonych maszynowo.

4.5. W przypadku usterek oprogramowania obowiązują warunki szczególne. Z usterką oprogramowania mamy do czynienia tylko wówczas, jeżeli korzystanie z zasadniczych funkcji oprogramowania jest niemożliwe lub mocno ograniczone i/lub:

• oprogramowanie prowadzi do złych wyników, których przyczyną nie są błędy klienta w obsłudze lub

• dochodzi do niekontrolowanych przerw w pracy oprogramowania, nie spowodowanych przez interfejs programu lub

• korzystanie z oprogramowania jest w znacznym stopniu utrudnione lub w inny sposób uniemożliwione, co jest sprzeczne z prawidłową funkcjonalnością.

4.6. Usterka oprogramowania nie ma miejsca w przypadku problemów, których przyczyną nie jest oprogramowanie dostarczone przez KARDEX, a w szczególności oprogramowanie innych producentów, sprzęt komputerowy lub system operacyjny klienta, baza danych lub błąd parametryzacji klienta.

 

5. Timing/ uzgadnianie terminów

5.1. W przypadku gdy klient anuluje lub przesunie uzgodniony serwis na mniej niż 48 godzin przed początkiem interwencji, ponosi koszty z tym związane wg zwykłej taryfy opłat KARDEX.

5.2. KARDEX ma zasadniczo prawo do wystawienia odrębnego rachunku za bezcelowe przejazdy do lokalizacji klienta lub czas oczekiwania na miejscu ponad 30 minut wg stawek godzinowych KARDEX za obsługę klienta, obowiązujących w chwili planowej interwencji.

 

6. Odpowiedzialność

6.1. W zakresie dozwolonym przez prawo KARDEX nie ponosi odpowiedzialności za szkody, powstałe w wyniku nieprawidłowej obsługi Produktu, błędnego telefonicznego lub elektronicznego przekazania informacji, błędnego wykonania instrukcji przez klienta, prób naprawy przez klienta we własnym zakresie lub osoby trzecie, z powodu braku Części na miejscu, ze względu na nieprzeszkolony lub niecertyfikowany personel klienta lub nieprzeszkolone lub niecertyfikowane osoby trzecie lub z powodu opóźnionej dostępności pełniącego służbę technika serwisowego w związku z inną jednocześnie odbywającą się interwencją. KARDEX nie odpowiada również za skutki ewentualnej utraty danych.

6.2. Odpowiedzialność za towary i dobra składowane w Produktach jest wyłączona w zakresie dozwolonym przez prawo.

 

C2: Zamówienia indywidualne

1. Zamówienia indywidualne obejmują następujące usługi

1.1. Serwis dot. instalacji i uruchomienia w związku z nowymi instalacjami i/lub przebudowami Produktu przez fachowca. Serwis ten może obejmować szkolenie personelu klienta w zakresie stosowania i/lub konserwacji.

1.2. Interwencje na miejscu dot. naprawy i ponownego uruchomienia urządzenia po awarii lub utracie wydajności. Serwis na miejscu obejmuje udostępnienie siły roboczej przez przeszkolonych techników, materiał taki jak części zapasowe, materiał zużywalny, koszty podróży i wynagrodzenia za dzienny ryczałt jak również wynagrodzenie dodatkowe za wezwania poza godzinami pracy.

1.3. Wsparcie zdalne lub wsparcie telefoniczne są tak zaplanowane, że klient może przywrócić swój system w krótkim czasie do normalnego funkcjonowania i tym samym zwiększyć czas eksploatacji. Ciągły monitoring za pośrednictwem zdalnego sterowania może także zmniejszyć czas przestoju.

1.4. Serwis relokacji KARDEX oferuje swoim klientom relokacje i przeniesienia Produktów wytworzonych przez KARDEX, zarówno w obrębie tego samego zakładu, jak i do innych lokalizacji, na terytorium kraju lub za granicą („Usługa relokacji”). Usługa relokacji obejmuje demontaż Produktu w starej lokalizacji, transport komponentów ze starej lokalizacji do nowej (jeżeli został uzgodniony), tymczasowe magazynowanie komponentów (jeżeli zostało uzgodnione), instalację w nowym miejscu oraz rozruch Produktu. Usługa relokacji nie obejmuje usuwania wad i wymiany części zużywalnych; które wymagają złożenia odrębnego zamówienia za dodatkowym wynagrodzeniem, które będzie traktowane i wykonywane oddzielnie.  Jeżeli nowe miejsce znajduje się w innym kraju niż poprzednia lokalizacja, klient zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności wymaganych w celu transportu do nowego kraju, a także obsługi w innym kraju. Klient ponosi wszystkie powstałe w związku z tym koszty (niezbędne modyfikacje Produktu, cła, opłaty związane z odprawą celną itp.). Wszelkie niezbędne modyfikacje Produktu wymagają złożenia odrębnego zlecenia indywidualnego (za dodatkowym wynagrodzeniem). Klient powinien usunąć wszelką zawartość (magazynowany towar) znajdującą się w Produkcie przed rozpoczęciem relokacji.

1.5. W wyniku przeprowadzonych szkoleń personel klienta powinien być w stanie właściwie obsługiwać system, zwiększyć przestrzeganie bezpiecznych metod pracy i pozytywnie wpływać na ogólną dostępność i wydajność systemu.

1.6. Testy konserwacyjne i bezpieczeństwa powinny utrzymywać sprawność systemu, zapobiegać nieoczekiwanym awariom, zapewniać, aby sprzęt ochronny był regularnie i profesjonalnie sprawdzany, jak również zmniejszać przedwczesną utratę wartości systemu.

1.7. Przebudowa sprzętu służy do dostosowywania systemu do zmienionej działalności klienta pod względem mechanicznym, jak również odnośnie oprogramowania w celu zapewnienia spełnienia zmienionych wymogów zakładowych.

1.8. Usługi aktualizacyjne i modernizacyjne służą do dostosowywania systemu do najnowszego stanu techniki, zarówno pod względem mechanicznym, jak i odnośnie oprogramowania.

1.9. Serwis dostawy części zapasowych służy umożliwieniu klientowi zakup poszczególnych części do wbudowania do urządzeń klienta lub pakietów części zapasowych ze starannie dobranym asortymentem części, składowanych u klienta w celu zagwarantowania dostępności na wypadek interwencji na miejscu.

 

2. Zaangażowanie podwykonawców

W celu spełnienia zobowiązań, wynikających z zamówień indywidualnych, KARDEX może korzystać z usług osób trzecich. KARDEX nie ma obowiązku samodzielnego wykonywania zamówień indywidualnych. W przypadku korzystania z usług osób trzecich KARDEX, na mocy odpowiednich postanowień umownych, zapewni, że prace zostaną spełnione przez osobę trzecią zgodnie z umową z nią zawartą. 

 

3. Bezprawne ingerencje w systemy KARDEX

Klient zobowiązany jest do poinformowania KARDEX przed rozpoczęciem przez niego prac o wszelkich pracach wykonywanych przez innych wykonawców lub własnych na Produkcie, bądź też wymianie jakichkolwiek części. W takich przypadkach KARDEX jest uprawniony do żądania gruntownej odpłatnej kontroli opracowywanego lub odnawianego Produktu lub odmowy wykonania indywidualnej usługi.

 

4. Wsparcie techniczne ze strony klienta

Klient zobowiązany jest do zapewnienia KARDEX, przy wykonywaniu usługi, wsparcia technicznego na własny koszt. Punkt B.10 stosuje się mutatis mutandis w przypadku zamówienia usługi instalacji lub zamówienia usługi relokacji.

 

5. Odbiór

5.1. Klient zobowiązany jest do przeprowadzenia badania przy odbiorze wykonanych prac i/lub dostarczonych Produktów, jak tylko KARDEX poinformuje go o zakończeniu realizacji usługi. Wyniki takiego badania wraz z wszelkimi wadami należy udokumentować pisemnie w protokole odbioru, którego kopia po podpisaniu przez klienta niezwłocznie jest przekazywana/ przesyłana do KARDEX. Jeżeli klient nie spełni obowiązku zakwestionowania towaru, roszczenia gwarancyjne z tym związane wygasają.

5.2. Jeżeli odbiór odbywa się z opóźnieniem z przyczyn niezależnych od KARDEX, usługę indywidualną uznaje się za odebraną w terminie 14 dni od zgłoszenia zakończenia realizacji usługi przez KARDEX. KARDEX jest uprawniony do naliczenia kosztów, poniesionych w związku z takimi opóźnieniami.

5.3. W przypadku wykrycia w trakcie kontroli przy odbiorze jedynie drobnych usterek, klient nie może odmówić odbioru; co więcej w takim przypadku usługę indywidualną uznaje się za odebraną.

5.4. Z chwilą odbioru KARDEX nie ponosi już odpowiedzialności za żadne widoczne wady, które nie zostały wymienione w protokole odbioru klienta.

 

6. Gwarancja

6.1. KARDEX gwarantuje prawidłowe wykonanie usług, zgodnie z przepisami prawa, odpowiednimi normami i regulacjami oraz uznanymi zasadami technicznymi.

6.2. W przypadku naruszenia gwarancji przez KARDEX, KARDEX ma prawo do i obowiązek  przeprowadzenia naprawy w odpowiednich terminach. Jeżeli pierwsza próba naprawy będzie bezskuteczna lub KARDEX nie dotrzyma obowiązku naprawy, klient jest zobowiązany do wyznaczenia spółce KARDEX drugiego dodatkowego terminu wykonania naprawy. Jeżeli druga próba naprawy będzie bezskuteczna lub KARDEX nie podejmie działania we wskazanym terminie, klient uprawniony jest do żądania obniżenia (zmniejszenia) wynagrodzenia z tytułu niewłaściwie wykonanej usługi. Klientowi przysługuje prawo do zmniejszenia wynagrodzenia również wtedy, gdy KARDEX od początku rzeczywiście i ostatecznie odmawia wykonania naprawy. Klient może jednak odstąpić od umowy tylko wtedy, gdy usługi wykonane przez KARDEX ponownie wykazują poważne wady, a KARDEX ponownie nie usuwa naruszeń gwarancyjnych, zgodnie z niniejszym postanowieniem.

6.3. Roszczenia gwarancyjne klienta przedawniają się wraz z upływem 6 miesięcy po odbiorze.

6.4. Gwarancja wygasa w przypadku: (a) nieodpowiedniego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia, (b) błędnych instalacji lub uruchomienia przez klienta lub osobę trzecią, (c) zmiany, konserwacji, naprawy lub relokacji Produktu przez klienta lub osobę trzecią, (d) nadmiernego zużycia z powodu okoliczności leżących po stronie klienta, (e) błędnej obsługi lub niestarannego traktowania Produktu, (f) stosowania niewłaściwych środków lub materiałów zamiennych, (g) wadliwej konstrukcji lub niewłaściwego gruntu budowlanego na terenie klienta, (h) działania chemicznego lub elektronicznego, jeżeli nie jest ono spowodowane przez KARDEX, (i) nieprawdziwych danych klienta lub jego doradców dot. przesłanek zakładowych i technicznych zastosowania Produktów oraz (k) siły wyższej jak np. katastrofy naturalne, działania wojenne lub akty terrorystyczne.

 

7. Wynagrodzenie

7.1. Wynagrodzenie za usługi indywidualne zostanie naliczone według nakładu czasu, zgodnie z każdorazowo obowiązującym cennikiem KARDEX, jeżeli wyraźnie nie ustalono stawki ryczałtowej. 

7.2. KARDEX jest uprawniony do obciążenia klienta kosztami bezcelowej podróży do klienta i w przypadku, gdy usługa nie może zostać wykonana na miejscu z powodów leżących po stronie klienta. 

7.3. Klient może zostać obciążony za czas oczekiwania spowodowany brakiem zapewnienia wsparcia ze strony klienta.

 

C3. Postanowienia szczególne dotyczące umów serwisowych

 

1. Pakiety usług

1.1. Usługi świadczone przez KARDEX w ramach umowy serwisowej wynikać będą z opisów Produktów i usług w umowie serwisowej, z wymagań technicznych, określonych odstępów czasu i zdefiniowanych uaktualnień oprogramowania, nowych wersji usług i aktualizacji oprogramowania. Serwis ten może obejmować wszystkie Produkty dostarczone zgodnie z częścią B. Jeżeli nie wskazano inaczej, zakres usługi nie obejmuje wykonania wszystkich prac i instalacji części zapasowych, wymaganych do przywrócenia normalnej gotowości operacyjnej Produktu, zgodnie z profesjonalną oceną i uznanym kodeksem postępowania. 

1.2. KARDEX będzie wykonywał prace konserwacyjne zasadniczo w normalnych godzinach pracy. Aby mieć dostęp do usług poza normalnymi godzinami pracy, klient może wybrać pakiety usług „FLEX Care” lub „FULL Care”, które należy zamówić oddzielnie.

1.3. Z zastrzeżeniem gwarancji, wynikającej z umów na dostawę, KARDEX nie zapewnia żadnej gwarancji za to, że Produkty pozostaną wolne od wad i/lub będą działać nieprzerwanie w okresie obowiązywania umowy serwisowej. Gwarancja na usługi świadczone przez KARDEX jest określona w punkcie C3.4. 

1.4. Objęcie Produktu umową serwisową zakłada, że jest on wraz z komponentami w stanie wolnym od wad technicznych, a klient nabył prawo użytkowania bieżącej wersji oprogramowania. Produkty, względem których wygasła już gwarancja, rozpoczynająca się od momentu dostawy, zostaną objęte umową serwisową tylko po przeprowadzeniu kontroli przez KARDEX. Koszty kontroli i wydatki poniesione na doprowadzenie Produktu do odpowiedniego stanu ponosi klient, zgodnie z obowiązującymi stawkami i cennikami. 

1.5. Portal wsparcia zdalnego KARDEX (Zdalne Wsparcie KARDEX) umożliwia monitorowanie stanu Produktu, w oparciu o kontrolę danych technicznych z jednostki sterującej. Wszystkie dane osobowe i dane dotyczące klienta, wymieniane w związku ze świadczeniem usług, będą wykorzystywane wyłącznie dla celów określonych w niniejszych warunkach. Połączenie ze Zdalnym Wsparciem KARDEX nie gwarantuje, że usterki zostaną zdiagnozowane i wyeliminowane za pomocą Zdalnego Wsparcia KARDEX. Jeżeli usterka nie może zostać usunięta za pomocą Zdalnego Wsparcia KARDEX, KARDEX wyśle serwisanta do konkretnego Produktu, w celu usunięcia usterki oraz odrębnie rozliczy usługi, zgodnie z obowiązującym stawkami i cennikami.

 

2. Współdziałanie klienta

2.1. Klient ma obowiązek obsługi Produktu i korzystania z niego, zgodnie z zaleceniami KARDEX w zakresie obsługi. Usterki, wynikające z nieprawidłowej obsługi, będą usuwane przez KARDEX na koszt klienta.

2.2. Usterki zgłaszane będą dyżurnemu serwisantowi KARDEX, wyłącznie przez osobę, której zlecono obsługę Produktu zgodnie z instrukcją obsługi KARDEX. Raport o usterce należy przesyłać z miejsca, w którym znajduje się Produkt, którego dotyczy błąd, za pośrednictwem odpowiednich środków, wskazując Produkt poprzez podanie modelu i serii lub numeru licencji i możliwie jak najdokładniejszy opis usterki. Ujawnienie danych kontaktowych KARDEX lub kodów dostępu do pomieszczeń osobom trzecim jest jednoznacznie zabronione. Klient jest zobowiązany do takiego udostępnienia swoich urządzeń technicznych, aby możliwa była obsługa telefoniczna lub za pośrednictwem portalu wsparcia KARDEX. Opłaty za połączenie ponosi klient.

2.3. W przypadku zawarcia umowy dotyczącej Zdalnego Wsparcia KARDEX klient jest zobowiązany oddać do dyspozycji funkcjonalne urządzenie transmisji danych (zdalne połączenie dla Zdalnego Wsparcia KARDEX), dostatecznie zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich, aby umożliwić KARDEX odpowiedni dostęp w celu udzielenia wsparcia. Jako warunek konieczny powyższego, klient zapewni KARDEX niezbędne autoryzacje. Zdalne wsparcie przeprowadzane będzie za pomocą odpowiedniego, odrębnego oprogramowania zdalnego wsparcia, takiego jak zastosowanie Zdalnego Wsparcia KARDEX lub przypadkach szczególnych TeamViewer. Poniesione koszty transmisji danych oraz wszelkie inne koszty, wynikające z konserwacji zdalnej obciążają klienta. Dalsze informacje w tym zakresie przekazuje się w stosownych przypadkach w umowie o wsparcie. Jeżeli klient nie posiada urządzeń do transmisji danych wskazanych powyżej, zobowiązany jest on do zwrotu KARDEX wynikających z powyższego powiększonych kosztów. KARDEX zwolniony jest z obowiązku wykonywania konserwacji zdalnej, jeżeli – z przyczyn, nie leżących po stronie KARDEX – nie można nawiązać połączenia z systemem.

2.4. W razie potrzeby klient będzie wspierać serwisanta KARDEX na miejscu, angażując swój personel oraz dokładając wszelkich starań w miarę możliwości; powyższe stosuje się w szczególności, gdy jedna osoba nie może wykonać konkretnej pracy samodzielnie w sposób odpowiedni lub bezpieczny. KARDEX nie zostanie obciążony żadną opłatą za taką pomoc klienta. Klient potwierdzi pracę, wykonaną przez serwisanta spółki KARDEX poprzez podpisanie raportu pracy serwisanta, będącego podstawą do rozliczenia.

2.5. Klient ma obowiązek zapewnienia wyłącznej dostępności Produktów, w uzgodnionym czasie, serwisantowi KARDEX, wykonującemu usługę oraz zapewnienia w tym celu przerwy w działaniu Urządzenia.

2.6. Podczas obowiązywania umowy serwisowej, klient zobowiązany jest do wykonywania wszelkich prac konserwacyjnych i naprawczych wyłącznie przez KARDEX lub uprawnionego podwykonawcę KARDEX. Klient zobowiązany jest do poinformowania KARDEX o wszelkich uprzednich pracach lub wymianach wykonanych na Produktach, które przeprowadził samodzielnie lub z udziałem osób trzecich, przed rozpoczęciem pracy. W takich przypadkach KARDEX jest uprawniony do żądania dokładnej kontroli danego Produktu bądź – w przeciwnym razie – odmowy wykonania usługi.

2.7. Klient nie zmieni miejsca, w którym znajduje się Produkt bez uprzedniego poinformowania KARDEX w formie pisemnej. Na wniosek i na koszt klienta KARDEX przeprowadzi lub będzie nadzorować relokację. W przypadku, gdy KARDEX nie przeprowadza lub nie nadzoruje relokacji klienta, usługi KARDEX w ramach umowy serwisowej zostają zawieszone na czas relokacji, a KARDEX wykona audyt systemu i zapewni poprawne i bezpieczne funkcjonowanie Produktu przed przywróceniem usług. Taki audyt systemu zostanie rozliczony odrębnie na podstawie obowiązujących stawek i cenników. Wszelkie szkody, wynikające z nieprofesjonalnej relokacji, nie są objęte pakietami usług. 

2.8. Klient zobowiązuje się do aktywnego wspierania KARDEX na wypadek awaryjnej konserwacji w wyniku zdiagnozowania usterki lub napraw przeprowadzonych w ramach Zdalnego Wsparcia KARDEX. Klient przekaże KARDEX na piśmie wykwalifikowanych pracowników przeszkolonych przez KARDEX, jako osoby uprawnione do wykonywania i podejmowania działań i decyzji dla klienta, które wymagane są w związku ze prawidłowym użytkowaniem. Osoba do kontaktu pozostaje przy Produkcie podczas całego procesu konserwacji zdalnej za pośrednictwem Zdalnego Wsparcia KARDEX i jest w gotowości do interwencji, np. w celu obsługi awaryjnego wyłącznika. Klient odpowiedzialny jest wyłącznie za podjęcie niezbędnych środków bezpieczeństwa, aby w ramach konserwacji nie powstało żadne zagrożenie dla ludzi i rzeczy .

2.9. Pracownicy klienta potrzebują hasła w celu korzystania ze Zdalnego Wsparcia KARDEX. Każda osoba legitymująca się za pomocą hasła jest osobą uprawnioną wobec KARDEX, a wszystkie wejścia i instrukcje na podstawie formalnie bezbłędnej legitymacji zostają przypisane klientowi.

 

3. Wynagrodzenie za umowy serwisowe

3.1. Za usługi, wskazane w umowie serwisowej, pobierana jest opłata roczna w kwocie zależnej od wybranego pakietu usług (BASE, FLEX lub FULL Care). 

3.2. Pierwsza opłata roczna fakturowana jest po podpisaniu umowy serwisowej, a następnie przed rozpoczęciem każdego roku zawarcia umowy.

3.3. KARDEX zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia opłaty rocznej. Jeżeli podwyżka jest większa niż 5% uzgodnionej opłaty rocznej, klient ma prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy. Klient w takim przypadku może rozwiązać umowę serwisową, w terminie jednego miesiąca od otrzymania faktury z podwyższoną opłatą roczną, ze skutkiem obowiązującym od pierwszego roku zawarcia umowy, którego dotyczy zwiększona opłata roczna.

3.4. KARDEX jest uprawniony do obciążenia klienta kosztami bezcelowej podróży do klienta i w przypadku niewykonalności usługi lub wykonania części usługi, jeżeli klient ponosi odpowiedzialność za udaremnienie wykonania usługi. Jeżeli klient zobowiązał się w umowie serwisowej do posiadania na składzie określonych części lub zaniechał zamówienia u KARDEX części określonych przez KARDEX niezbędnych do przeprowadzenia ingerencji, KARDEX może obciążyć klienta za czas oczekiwania spowodowany brakiem dostępności na miejscu takich części.

3.5. Dodatkowe kontrole, będące następstwem naprawy Produktów, lub wymiana brakujących dokumentów technicznych, lub instrukcji serwisowych nie są objęte opłatą roczną i zostaną zafakturowane osobno, według bieżących stawek za usługę/ stawek godzinowych KARDEX, obowiązujących w chwili kontroli.

 

4. Gwarancja

4.1. KARDEX gwarantuje, że usługi serwisowe wolne są od wad wykonania, zgodne z przepisami prawa, odpowiednimi normami i regulacjami oraz uznanym kodeksem postępowania.

4.2. W przypadku naruszenia gwarancji przez KARDEX, KARDEX ma prawo do i obowiązek  naprawy w odpowiednich terminach. Jeżeli pierwsza próba naprawy będzie bezskuteczna lub KARDEX nie dotrzyma obowiązku naprawy, klient jest zobowiązany do wyznaczenia KARDEX drugiego stosownego terminu na spełnienie zobowiązania. Jeżeli druga próba naprawy będzie bezskuteczna lub KARDEX nie podejmie dalszego działania we wskazanych terminach, klient uprawniony jest do żądania obniżenia (zmniejszenia) wynagrodzenia z tytułu niewłaściwie wykonanej usługi. Klientowi przysługuje prawo do zmniejszenia wynagrodzenia również wtedy, gdy KARDEX od początku rzeczywiście i ostatecznie odmawia wykonania naprawy. Klient może jednak odstąpić od umowy tylko wtedy, gdy usługi wykonane przez KARDEX ponownie wykazują poważne wady, a KARDEX ponownie nie usuwa naruszeń gwarancyjnych zgodnie z niniejszym postanowieniem.

4.3. Gwarancja rozpoczyna się wraz z odbiorem usługi. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego sprawdzenia każdej wykonanej usługi pod kątem wad i jej odbioru oraz niezwłocznego poinformowania KARDEX w formie pisemnej o wszelkich wadach. Jeżeli klient nie spełni obowiązku zgłoszenia wad, wszelkie roszczenia gwarancyjne z tym związane wygasają.

4.4. Prawa gwarancyjne klienta przedawniają się z upływem 6 miesięcy od odbioru.

4.5. Gwarancja jest wyłączona, gdy prace lub próby napraw zostały przeprowadzone na Produktach przez firmy przeprowadzające naprawy, które nie zostały upoważnione przez KARDEX, chyba że KARDEX rzeczywiście i ostatecznie odmówiłby wykonania naprawy.

4.6. KARDEX nie daje żadnej gwarancji, że przeprowadzenie i kontrola konserwacji nastąpi w określonym czasie, chyba że zostało to wcześniej wyraźnie uzgodnione. Ponadto KARDEX nie gwarantuje, że osoba trzecia nie uzyska nieuprawnionego dostępu do Produktów w związku ze Zdalnym Wsparciem KARDEX.

 

5. Obowiązywanie i wypowiedzenie umowy serwisowej

5.1. Umowa serwisowa wchodzi w życie z datą określoną w umowie serwisowej i będzie najpierw obowiązywać przez okres 2 lat. 

5.2. Okres obowiązywania umowy zostanie przedłużony każdorazowo o jeden rok, jeżeli umowa nie zostanie wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron w formie pisemnej, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec każdego okresu obowiązywania umowy.

5.3. Umowa serwisowa może zostać rozwiązana pisemnie przez każdą ze stron ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli jedna ze stron umowy rażąco narusza swoje obowiązki, wynikające z umowy serwisowej i nie zaprzestaje naruszenia pomimo wezwania wystosowanego przez drugą stronę do zaprzestania naruszenia w okresie 2 tygodni. W przypadku naruszeń obowiązków związanych z gwarancją stosuje się pkt C3.4.

5.4. KARDEX może wymagać wyłączenia określonych Produktów z umowy serwisowej po upływie3-miesięcznego okresu, jeżeli Produkty te nie mogą być już odpowiednio serwisowane ze względu na nadmierne zużycie, nadmierne koszty, niedostępność lub przestarzałość (punkt B. 9.) części zapasowych.

 

Pobierz ogólne warunki świadczenia usług

 
OK