Kardex AG: Kardex kończy strategiczne przegrupowanie

Media information Zürich, 13, Marzec 2014, Grupa Kardex 0 Rok finansowy 2013: Kardex kończy strategiczneKardex AG / Słowa kluczowe: Wyniki końcowe
 
13.03.2014 06:00
 
Wersja robocza ogłoszenia, zgodnie z art. 53 KR
----------------------------------------------------------
 
Informacje dla mediów
 
Zurych 13 Marca 2014
 
Grupa Kardex
 
Rok finansowy 2013: Kardex kończy strategiczne przegrupowanie i jest gotowa do organicznego rozwoju
 
W roku finansowym 2013, Grupa Kardex zakończyła proces restrukturyzacji, rozpoczęty w 2011 roku, a także strategiczne przegrupowanie. Obecnie Kardex ma dobrą pozycję do osiągnięcia organicznego wzrostu w dwóch oddziałach - Kardex
Kardex Remstar i Kardex Mlog. W trakcie omawianego roku sprzedano Kardex Stow,
Kardex Mlog pomyślnie zmienił się i dokonano dalszych inwestycji w przyszły rozwój Kardex Remstar. Pomimo zbycia Kardex Stow, w dniu 31 lipca 2013 r., Grupa była w stanie przekroczyć
wynik operacyjny za poprzedni rok. Rada dyrektorów zaproponuje dorocznemu walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy zwykłej po 1,25 franka szwajcarskiego za akcję, wraz z całym zyskiem księgowym ze sprzedaży Kardex Stow, na podstawie skonsolidowanego wyniku grupy, co odpowiada dywidendzie w wysokości 1,40 franka szwajcarskiego za akcję.
 
Skonsolidowany wynik roczny Kardex Group jest nieporównywalny z danymi dla roku poprzedniego, ponieważ wyniki Kardex Stow są uwzględnione tylko na koniec lipca 2013 r. Grupa Kardex odnotowała zamówienia na kwotę 410,7 miliona euro za omawiany rok, a nowe przychody sięgnęły 399,3 miliona euro. EBIT w kwocie 37,8 miliona euro zawiera zysk księgowy w wysokości 8,8 miliona euro ze sprzedaży oddziału Stow. Wynik netto wyniósł
31,5 miliona euro. Odpowiada to zyskowi na akcję równemu 4,95 franka szwajcarskiego.
 
Uwzględniaj warunki rachunkowość pro forma dla kontynuowanych operacji
(patrz sprawozdania segmentów w Sprawozdaniu rocznym 2013), czyli z wyłączeniem wyników Stow, dane są porównywalne z danymi za poprzedni rok. Zatem zamówienia dla obu oddziałów ponownie wzrosły po słabszej drugiej połowie roku 2012 i sięgnęły kwoty 301,5 miliona euro, co niemal równa się danym za poprzedni rok (305,2 miliona euro). Pod koniec 2013 r., portfel zamówień na kwotę 105,2 milionów euro był również podobny do portfela poprzedniego roku (106,3 miliona euro). Przychody netto w wysokości 302,1 miliona euro były mniejsze o 1,9% w stosunku do największej sprzedaży wykazanej w poprzednim roku, ale
niedobór rok do roku w wysokości 6,1%, jaki istniał w dniu 30 czerwca 2013 roku został niemal wyeliminowany w drugiej połowie roku. operacyjny(EBIT) w wysokości 24,2 miliona euro
odpowiada marży EBIT w wysokości 8,0% do 30,8% w poprzednim roku (18,5 miliona euro). Taka ogromna poprawa wynika głównie z obrotów Kardex Mlog (4,2 miliona euro) oraz z dalszego zwiększania dochodowości Kardex Remstar (marża EBIT 10,2%). Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE) wyniósł 28,7% (w roku poprzednim: 21,2%).
 
Kardex Remstar zyskuje na zwiększeniu efektywności
 
Rok finansowy 2013 rozpoczął się raczej niemrawo dla Kardex Remstar. Był to skutek ostrożnego podejścia do zamawiania na większości rynków przemysłowych od połowy 2012 roku. Zamówienia i przychody zaczęły wzrastać wiosną, a deficyt w pierwszej połowie był niemal zrekompensowany przed końcem roku. Przychody w wysokości 235,4 miliona euro w oddziale Kardex Remstar Oddział uzyskał nieco niższe wyniki niż w poprzednim roku (236,7
miliona euro), ale pod koniec roku portfel zamówień był warty 75,1 miliona euro i wzrósł o 8,2%. Ogólnie, zamówienia wzrosły o 3,3% do kwoty 241,4 miliona euro. W 2013 roku pion usług wygenerował 28,6% przychodów (w poprzednim roku: 27,9%). Wynik operacyjny w wysokości 24,0 miliona euro w Kardex Remstar jest wyższy o 3,9% w porównaniu do poprzedniego roku i stanowi marżę EBIT w wysokości 10,2%, co w szczególności jest wynikiem dalszej poprawy efektywności wraz z całym łańcuchem wartości.
 
W 2013 r. Kardex Remstar zainwestował znacząco w przyszły rozwój. Dział sprzedaży zatrudnił więcej personelu i został odnowiony w regionie Azji/ Pacyfiku. Jednocześnie z powodzeniem wprowadzono na rynek regał karuzelowy do mniejszych obciążeń, tym samym poszerzono rodzinę tych produktów. Ponadto na wielu targach i imprezach dla klientów wykazano kolejne kroki do zmiany Kardex Remstar z producenta wyrobów do dostawcy rozwiązań. W lipcu 2013 r., centrum części zapasowych w Europie zostało uruchomione w placówce w Bellheim. Umożliwiło to Grupie dalsze zwiększenie efektywności i zapewni lepszą obsługę klienta.
 
Obroty uzyskane w Kardex Mlog
 
Kardex Mlog wykazał o 6,0% niższe przychody niż w poprzednim roku, w wysokości
67,0 miliona euro. Zamówienia o wartości 60,6 miliona euro były także o 16,1% poniżej
danych za ubiegły rok. Taki wynik nie tyle był skutkiem warunków rynkowych, ile działań firmy w zakresie poprawy jej strategicznej mieszanki produktów i przede wszystkim - zarządzania ryzykiem. Zysk brutto z instalacji realizowanych od podstaw i modernizacji był więc znacznie wyższy niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Działalność usługowa również
rozwinęła się zgodnie z planem i dała 17,6% przychodów (w poprzednim roku: 15,7%), o 5,8% w stosunku o poprzedniego roku. Przy 1,2 miliona euro (w poprzednim roku: -3,0 miliona euro),
zysk operacyjny był dodatni - chociaż w skromnym zakresie - po raz pierwszy od zakupu firmy w 2010 r. Dzięki zapasom z poprzedniego roku, można było w omawianym roku uregulować niemal wszystkie wciąż nierozwiązane kwestie wynikłe z trudnych projektów poprzedniego roku. Współpraca z Kardex Remstar została zintensyfikowana dzięki udanej integracji oprogramowania Romer do kompletacji zamówień do systemów autonomicznych Mlog (rodzina produktów
 M-dynamicznych).
 
Kardex Stow sprzedano 31 lipca 2013 r.
 
Oddział Kardex Stow, część Grupy Kardex tylko do 31 lipca 2013 r.,  dał przychody netto w wysokości 98,0 miliona euro, a wynik z operacji wyniósł 4,8 miliona euro. Zatem sprzedaż była nieco mniejsza niż w tym samym okresie poprzedniego roku, natomiast marża EBIT pozostała niezmienna - 4,9%.
 
Jak już wykazano, rada dyrektorów Kardex AG przeanalizowała wszystkie strategiczne opcje dla Kardex Stow w poprzednim roku. Sprzedaż tego oddziału dla mającej siedzibę we Francji Averys Group, co ogłoszono 8 maja 2013 r. i która została zakończona 31 lipca 2013 roku, otwiera nowe możliwości dla oddziału Stow. Te dwie firmy są doskonale dopasowane pod względem geograficznym i produktów.
 
Grupa Kardex uzyskała przepływy pieniężne brutto w wysokości 76,9 miliona euro z tej sprzedaży, w tym ze spłaty zadłużenia wewnątrzfirmowego i zysku księgowego w wysokości
8,8 miliona euro. Zysk z tego zbycia uzyskano po korekcie  nadwyżki zyskowności przedsiębiorstwa nad średnią zdolnością generowania zysków (goodwill) w wysokości 23,1 miliona euro już odpisanej  koszty zgodnie ze Swiss GAAP FER. Na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, jakie odbyło się w dniu 25 września 2013 r., zatwierdzono wypłatę specjalnej dywidendy w wysokości 4,00 franka szwajcarskiego za akcję z wkładu kapitałowego. Ma to z grusza wartość równą kapitałowi wygenerowanemu przez podwyższenia kapitału we wrześniu 2011 e., który w ten sposób jest zwracany akcjonariuszom. Ponadto spłacono pozostałe zadłużenie bankowe Grupy w wysokości 10 milionów euro.
 
Zakończenie strategicznego przegrupowania
 
Zbycie Kardex Stow zakończyło także strategiczne przegrupowanie Grupy Kardex, które rozpoczęło się w 2012 r. Skupienie się na automatycznych systemach magazynowych
i rozwiązaniach dla przepływu materiałów przez dwa zarządzane jak przedsiębiorstwa oddziały
Kardex Remstar i Kardex Mlog, wraz z powiązaną działalnością usługową, przyczyniają się do uzyskania wysokiego wskaźnika zatrzymania klientów i uzyskiwania atrakcyjnych zwrotów z  zaangażowanego kapitału. Kardex zamierza zainwestować niepodzielone środki pieniężne w sposób ostrożny i skoncentrowany w celu kontynuowania poszerzania swojej już silnej pozycji rynkowej w tej atrakcyjnej i rozwijającej się branży.
 
Dalsza poprawa zarządzania kapitałem
 
Doskonale wyniki finansowe oraz dalsza poprawa w zarządzaniu kapitałem stwarza miejsce do manewrowania i większej elastyczności, Należności i zapasy Kardex Remstar i Kardex Mlog spadły o dalsze 3,2 miliona euro (4,0%).  Po stronie zobowiązań. przyśpieszone płatności faktur dostawców dały dodatkowy dochód w wysokości 1,2 miliona euro z rabatów za krótszy termin płatności.
 
Pomimo wypłaty dywidendy zwykłej w kwocie 7.5 miliona euro w kwietniu 2013 roku i specjalnej dywidendy w wysokości 25,2 miliona euro w październiku 2013 r., pozycja środków pieniężnych netto wzrosła do 77,0 milionów euro na koniec roku. Było to wynikiem przepływów pieniężnych netto w wysokości 36,3 miliona euro z operacji i dodania przepływów pieniężnych netto w wysokości 63,9 miliona euro ze sprzedaży Stow. Wskaźnik kapitału Grupy zatrzymał się na solidnych 55,9% na dzień 31 grudnia 2013 (31 grudnia 2012 r.: 36,2%).
 
Propozycje na doroczne walne zgromadzenie
 
Rada dyrektorów Kardex AG przeanalizował zasady dotyczące dywidendy z punktu widzenia uzyskanych wyników i dalszemu wzrostowi wartości księgowej ogółem po sprzedaży Kardex Stow. Jest to zgodne z bieżącym wskaźnikiem wypłaty wynoszącym maksymalnie 35% zysku z operacji i w związku z tym zaproponuje dorocznemu walnemu zgromadzeniu ogłoszenie dywidendy po 1,25 franka szwajcarskiego za akcję, co zostanie wypłacone z rezerwy wkładu kapitałowego i dlatego jest wolne od podatku dla szwajcarskich osób fizycznych. Ponadto rada
dyrektorów proponuje wypłatę akcjonariuszom całego zysku księgowego w kwocie 8,8 miliona euro, lub 1,40 franka szwajcarskiego za akcję, ze sprzedaży oddziału Kardex Stow
(także z rezerwy wkładu kapitałowego).
 
Ostrożnie optymistyczna prognoza
 
Dzięki solidnemu portfelowi zamówień i już wykonanym pracom podstawowym,
rada dyrektorów i rada nadzorcza zachowują ostrożny optymizm co do roku finansowego 2014. Kardex Remstar powinien być w stanie kontynuować swój rozwój i jednocześnie utrzymać swoją marżę brutto na poziomie poprzedniego roku. Kardex Mlog musi zwiększyć obroty i wykazać zrównoważenie swojego modelu biznesowego w 2014 r.
 
Kontakt:

Edwin van der Geest

Kontakty z inwestorami

investor-relations(at)kardex.com

Tel. +41 79 330 55 22

www.kardex.com

 
 
 
Program

24 kwietnia 2014, doroczne walne zgromadzenie SIX Swiss Exchange, Zurych

21 sierpnia 2014, publikacja sprawozdania śródokresowego 2014

12 marca 2015, Konferencja mediów i analityków na koniec roku 2014

Publikacja sprawozdania rocznego za 2014

23 kwietnia 2015, doroczne walne zgromadzenie SIX Swiss Exchange, Zurych

13 sierpnia 2015, sprawozdanie śródokresowe 2015

 
 
 
Kardex Group - Profil spółki
 
Grupa Kardex jest globalnym partnerem branży rozwiązań wewnętrznych w obiektach logistycznych oraz czołowym dostawcą zautomatyzowanych rozwiązań magazynowych i systemów do transportu materiałów. Grupa składa się z dwóch oddziałów zarządzanych jak przedsiębiorstwa - Kardex Remstar i Kardex Mlog. Kardex Remstar opracowuje, produkuje i
utrzymuje systemy typu shuttle i dynamicznego magazynowania oraz pobierania, natomiast Kardex Mlog oferuje zintegrowane systemy do transportu materiałów i zautomatyzowane magazyny wysokiego składowania. Te dwa oddziały są partnerami swoich klientów przez
cały okres życia produktu lub rozwiązania. Rozpoczyna się to od oceny wymogów klienta i trwa podczas planowania, realizacji i konserwacji systemów klienta. Zapewnia to wysoki poziom
dostępności przy niskim koszcie właścicielskim i eksploatacji. W Grupie Kardex pracuje około 1500 pracowników w ponad 30 krajach.
 
Wyłączenie odpowiedzialności.
 
Niniejsza informacja zawiera oświadczenia perspektywiczne. W tym dokumencie takie oświadczenia perspektywiczne zawierają między innymi, oświadczenia dotyczące naszej sytuacji
finansowej, wyniki operacyjne i z działalności, i niektóre z naszych planów strategicznych
oraz cele. Ponieważ niniejsze oświadczenia perspektywiczne są obciążone ryzykiem i czynnikami niepewności, rzeczywiste przyszłe wyniki mogą się znacznie różnić od wyrażonych lub domniemanych w niniejszych oświadczeniach. Wiele z tych zagrożeń i czynników niepewność dotyczy czynników, które są poza zdolnością Kardex do ich kontrolowania lub dokładnego szacowania, takich jak przyszłe warunki rynkowe, wahania kursowe, zachowanie innych uczestników rynku, działania państwowych organów regulacyjnych i innych czynników ryzyka wyszczególnionych w przeszłych i przyszłych dokumentach oraz sprawozdaniach Kardex, komunikatach prasowych, sprawozdaniach i innych informacjach zamieszczanych w witrynach internetowych Grupy Kardex. Ostrzega się czytelników przed pokładaniem nadmiernego zaufania w oświadczeniach perspektywicznych, które przedstawiają tylko fakty ważne w dniu
opublikowania niniejszej informacji. Firma Kardex nie przyjmuje żadnego obowiązku aktualizacji i
zmiany któregokolwiek z takich oświadczeń perspektywicznych, czy to w wyniku uzyskania nowych informacji, wystąpienia przyszłych zdarzeń lub z innych powodów.

 
 
Kennzahlen
Mio. EUR
1.1. bis 31.12.                             2013       (%)         2012       (%)          +/-%
 
Bestellungseingang                      410,7    102,9%     489,7    101,1%    -16,1%
Auftragsbestand (31,
Dezember)                                  105,2     26,3%      154,9      32,0%    -32,1%
Umsatz netto                               399,3    100,0%     484,4    100,0%    -17.6%
Bruttogewinn                               113,7     28,5%      118,4     24,4%      -4,0%
Betriebsaufwand                            84,7     21,2%       90,8      18,7%      -6,7%
Gewinn aus Verkauf der
Division Kardex Stow                       8,8       2,2%         0,0        0,0%       n. a.
Betriebsergebnis (EBIT)                 37.8       9,5%        27.6        5,7%     37.0%
EBITDA                                        46,1      11,5%       37,7        7,8%      22,3%
Periodenergebnis
(Reingewinn)                                31,5       7,9%       21,4         4,4%      47,2%
Zysk na akcję (euro)                      4,08                      2,77                     47,3%
Przepływ wolnych środków             93,9                     28,4                     230,6%
ROCE (auf fortgeführten
Geschäftsbereichen)                      28,7%                  21,2%                    35,4%
 
                                                 31,12,13               31,12,12                   +/- %
Nettoumlaufvermögen                    54,4                     72,1                      -24,5%
Netto Cash Bestand                        77,0                     12,4                      521,0%
Eigenkapital /
Eigenkapitalquote                         106,9     55,9%      85,4       36,2%       25,2%
Mitarbeitende
(Vollzeitstellen)                             1447                     2062                      -29,8%
 
 
 
+++++
Cechy dodatkowe:
Dokument: n.equitystory.com/c/fncls.ssp
Tytuł dokumentu: Media information YEC 2013
 
 
13.03.2014 informacja przekazana przez EQS Schweiz AG.
Wystawca odpowiada za treść niniejszej wersji informacji.
 
EquityStory publikuje informacje wymagane ustawowo, komunikaty dla mediów na rynku kapitałowym
i komunikaty prasowe.
Grupa EquityStory dystrybuuje wiadomości finansowe autentyczne i w czasie rzeczywistym,
na temat ponad 1300 firm notowanych na giełdzie.
Archiwum wiadomości Swiss znajduje się pod adresem www.equitystory.ch/news
 
---------------------------------------------------------------------------
 
Język: English
Firma: Kardex AG
Thurgauerstrasse 40
8050 Zürich
Szwajcaria
Telefon: +41 (0)44 419 44 79
Faks:
E-mail: investor-relations(at)kardex.com
Internet: www.kardex.com
ISIN: CH0100837282
Oznaczenie: A0RMWK
Notowana na giełdzie: Freiverkehr w Berlinie, Monachium, Stuttgarcie;
Frankfurt in Open Market ; SIX
 
Koniec informacji EQS Group News-Service

 
OK